Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-2477/2011 Ob-4755/11 , Stran 2280
Št. 478-2477/2011 Ob-4755/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Videm z dne 7. 6. 2011 in sprememb z dne 13. 9. 2011, Občina Videm objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. 2. Predmet prodaje: – Parc.št. 1186 pašnik, v izmeri 1882 m2 in parc.št. *268 stavbišče, v izmeri 198 m2, obe k.o. Pobrežje. Na navedenih parcelah je stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in dvoriščem. Izklicna cena znaša 56.200,00 EUR. – Iz potrdila o namenski rabi, št. 3501-1734/2011 z dne 5. 5. 2011, ki ga je izdala Skupna občinska uprava izhaja, da se parceli nahajata v območju poselitve in sicer v območju stanovanj naselja Pobrežje, ki je namenjeno stanovanjski, kmetijski in poslovni dejavnosti. 3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina mora biti plačana pred potekom roka za oddajo ponudbe na TRR, št. 0133 5010 0017 246, sklic 00 194003. 4. Nakup po načelu videno – kupljeno. Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do Občine Videm. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa kopijo osebnega dokumenta. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke in sicer: ime priimek oziroma firmo, naslov, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko, št. TRR (za primer vračila varščine). V ponudbi mora biti naveden predmet nakupa in ponudbena cena. K ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo o sprejemu razpisnih pogojev določenih v tem razpisu, izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. 6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 7. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo na internetni strani Občine Videm (obcina.videm.si) in na sedežu Občine Videm. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 8. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 10. 10. 2011 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na prodajalkin naslov. 9. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati celotno kupnino najkasneje v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Celovito plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa ter vpis v zemljiško knjigo. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe na sklene z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi. 12. Odpiranje ponudb, ki je javno, bo v ponedeljek, 12. 10. 2011 ob 14. uri, v prostoru sejne sobe Občine Videm, Videm pri Ptuju 54. 13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval župan. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 17. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega brez obresti. Če izbran kupec ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe, bo prodajalec zadržal znesek varščine. 18. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru v času trajanja javnega zbiranja ponudb. 19. Dodatne informacije o nepremičnini so na voljo na sedežu Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ali na tel. 02/761-94-00.
Občina Videm

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti