Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 50/2011 Ob-4783/11 , Stran 2271
Št. 50/2011 Ob-4783/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovna stavba, na naslovu Šarhova ulica 53a, s pripadajočim zemljiščem, stoječa na parcelni št. 1871/1(ID znak parcele: 660 – 1871/1-0, (ID 4934249)), k.o. 660 – Studenci, in sicer: – poslovna stavba, v skupni izmeri 171,34 m² (pozidano zemljišče pod stavbo 111,00 m2), št. stavbe 2335 in dvorišče, v izmeri 719,00 m². Lastnik nepremičnine je Mestna občina Maribor. Nepremičnina je zasedena. Z nepremičnino upravlja Mestna četrt Studenci, ki jo delno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, in sicer uporablja pritličje, v skupni izmeri 87,94 m2, kletni prostori, v izmeri 83,40 m2 in del dvorišča pa so oddani v poslovni najem. Mestna četrt Studenci bo prostore, ki jih zaseda v pritličju stavbe, brezplačno uporabljala za izvajanje svoje dejavnosti še do izgradnje nadomestnega objekta oziroma do dokončne preselitve v novozgrajeni objekt, predvidoma do 30. 9. 2012. Za pritlični del stavbe, ki ga uporablja MČ Studenci, bo le-ta v času do predaje kupcu plačevala vse stroške, ki izhajajo iz uporabe prostora, ki se delijo po kriteriju kvadrature prostorov, in sicer obratovalni stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje (individualni obratovalni stroški) in stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroški rednega vzdrževanja, zavarovanja objekta in plačila NUSZ. Izklicna cena: 227.031,00 €. 2.2. poslovna stavba, na naslovu Erjavčeva ulica 43, s pripadajočimi zemljišči, stoječa na zemljišču s parcelno št. 1153/1 (ID znak parcele: 660 – 1153/1-0, (ID 4220812), in dvorišči, na parcelah št. 1153/15 (ID znak parcele: 660 – 1153/15-0, (ID 1374446)) in 1153/18 (ID znak parcele: 660 – 1153/18-0, (ID 3558010)), vse k.o. 660 – Studenci, in sicer: – poslovna stavba, v skupni izmeri 167,60 m² (pozidano zemljišča pod stavbo 96,00 m²), številka stavbe 3141 in dvorišče, v izmeri 347,00 m², oboje parcelna št. 1153/1, – dvorišče, v izmeri 1.563,00 m², parcelna št. 1153/15 in – dvorišče, v izmeri 19,00 m², parcelna št. 1153/18. Lastnik nepremičnine in upravljavec je Mestna občina Maribor – Mestna četrt Studenci, ki nepremičnino oddaja v poslovni najem. Nepremičnina je zasedena z najemniki. Izklicna cena: 332.053,50 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za nepremičnino je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe, in sicer: – nepremičnina pod zap. št. 2.1., na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi, – nepremičnina pod zap. št. 2.2., na transakcijski račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci, št. 01270-6450823637, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi, dne 18. 10. 2011, ob 10. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 14. 10. 2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na transakcijska računa kot je navedeno spodaj: – nepremičnina pod zap št. 2.1.: TRR Mestne občine Maribor, št. računa: 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod številko 2.1.«. – nepremičnina pod zap št. 2.2.: TRR Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci – št. računa: 01270-6450823637, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod številko 2.2.«. Navedba zaporedne številke, pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe: Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. V izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih objektih in na dvoriščih in je last lastnika oziroma najemnika. Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije: dodatne informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-406 (Darko Lorenčič), podatke o nepremičninah in najemnih razmerjih pa na tel. 02/42-95-660 in GSM 031/898-939 (Marjetka Hauptman), kjer se lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti