Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-0106/2011 Ob-4757/11 , Stran 2281
Št. 478-0106/2011 Ob-4757/11
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. – 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
I. Prodajalec: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, matična številka 5881455000, davčna številka SI19588976. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je les na panju: A. na nepremičnini s parc. št. 384/1, k.o. 2238 Podmelec (gozdno gospodarska enota Baška grapa, odsek/manual 65B/11004), in sicer se prodaja 60 dreves iglavcev in 105 dreves listavcev, oziroma 122 m3 iglavcev ter 100 m3 listavcev, skupaj 222 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-0301-A058/11, ki jo je dne 12. 9. 2011 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Most na Soči; B. na nepremičnini s parc. št. 385/1, k.o. 2238 Podmelec (gozdno gospodarska enota Baška grapa, odsek/manual 65B/11003, 65B/11002), in sicer se prodaja 697 dreves listavcev, skupaj 703 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-0301-A057/11, ki jo je dne 23. 8. 2011 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Most na Soči. Les pod točkama II.A. in II.B. se prodaja skupaj. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja mora biti izvedena najkasneje do dne 31. 12. 2012 in spravilo lesa najkasneje do dne 30. 4. 2013. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 1. Registrirana dejavnost: ponudnik mora biti skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa) in prometa z lesom ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti; 2. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti dokazilo o plačilu varščine. Varščino v višini 10% od ponujene cene plačajo na TRR Občine Tolmin št.: 01328-0100014970, z navedbo »Varščina za nakup lesa«. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, in sicer najkasneje v roku 5 dni od dneva odprtja prispelih ponudb; 3. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge: – registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti (izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje); – izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave: Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, Izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 30. 11. 2011, Izjava o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije, Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranje ponudb in prodaje; – potrdilo o plačilu varščine; – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe. 4. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo ter jo podpisano in žigosano vrniti prodajalcu najkasneje v roku 5 dni od prejema poziva prodajalca. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v določenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 5. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 19.887,50 EUR (v ceno ni vključen DDV). 6. Župan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. IV. Pogoji prodaje: 1. Les se prodaja na panju. 2. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila in prodaje lesa ter druge morebitne stroške nosi kupec. 3. Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz II. točke javnega zbiranja ponudb in pridobiti dovoljenje Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin za uporabo javnih cest za izredne prevoze. 4. Izbrani ponudnik mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah oziroma mora gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. 5. Po končanih delih mora izbrani ponudnik odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s spravilom lesa. 6. Kupec mora kupnino po pogodbi poravnati v dveh enakih obrokih v roku 8 dni od dneva izstavitve računov, pri čemer bo račun za prvi obrok izdan do dne 31. 12. 2011, račun za drugi obrok pa do dne 31. 3. 2012. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tolmin ima v tem primeru pravico obdržati že plačano varščino. V. Postopek izbire ponudnika: 1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan. 2. Odpiranje ponudb bo dne 19. 10. 2011. 3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 4. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve. 6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do dne 30. 11. 2011. VI. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. VII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Tolmin http://www.tolmin.si ter v Uradu župana Občine Tolmin. Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja na elektronski naslov: info@tolmin.si. VIII. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo lesa«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 17. 10. 2011 do 12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do dne 17. 10. 2011 do 12. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti