Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3250. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56), stran 9914.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 23. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1; 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: I-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr.) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56 za katera še ni sprejet občinski prostorski načrt in izdelan urbanistični načrt mesta Koper.
2. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega nepremičnine znotraj planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56.
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Do sprejema prostorskega akta iz 5. člena se sprejmejo naslednji začasni ukrepi:
– prepoved gradnje nestanovanjskih stavb (oddelek 12) iz naslednjih podrazredov:
12303 – Bencinski servisi,
12520 – Rezervoarji, silosi in skladišča.
5. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora je utemeljen na podlagi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07).
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v 4. členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, vendar največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 22. septembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
N. 3503-1/2011
Capodistria, 23 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 81, primo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rett., 58/03 – ZZK-1; 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Sentenza della CC: I-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rett.) ed in ottemperanza all’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre 2011, ha accolto il
D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
Articolo 1
(area d’intervento)
Col presente decreto sono adottati i provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla pianificazione territoriale per gli ambiti territoriali KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56, sprovvisti di strumento urbanistico attuattivo e per i quali non è stato ancora realizzato il piano urbanistico della città di Capodistria.
Articolo 2
(finalità)
Lo scopo dei suddetti provvedimenti provvisori è quello di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione della programmata sistemazione territoriale ovvero di evitare il verificarsi di un aumento sproporzionato dei costi, ma anche di eventuali violazioni dei diritti e degli interessi legali dei proprietari dei beni immobili e di altri soggetti coinvolti.
Articolo 3
(zona d’intervento dei provvedimenti provvisori)
L’area, oggetto dei provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, comprende i beni immobili situati negli ambiti territoriali KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56.
Articolo 4
(tipi di provvedimenti provvisori)
Per il periodo che precede l’approvazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 5, si adotta i seguenti provvedimenti provvisori:
– divieto di costruzione di edifici non abitativi (sezioni 12), appartenenti alle sottoclassi:
12303 – distributori di benzina
12520 – serbatoi, sili e magazzini.
Articolo 5
(basi giuridiche dell’intervento previsto)
L’approvazione del Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale poggia sulla Delibera sulla predisposizione del piano territoriale comunale (G. U. della RS, n. 74/07).
Articolo 6
(durata dei provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori definiti nell’articolo 4, rimangono in vigore per il periodo di un anno dall’approvazione dello strumento urbanistico, ma per non più di quattro anni dall’approvazione del presente decreto.
Articolo 7
(entrata in vigore)
Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3503-1/2011
Capodistria, 22 settembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti