Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012, stran 9934.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 20. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun 2012
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  12.432.113,89
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         10.658.543,53
70   DAVČNI PRIHODKI              8.801.716,00
    700 Davki na dohodek in dobiček      8.053.291,00
    703 Davki na premoženje           495.925,00
    704 Domači davki na blago in storitve    252.500,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.856.827,53
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                1.708.498,91
    711 Takse in pristojbine           2.000,00
    712 Denarne kazni              10.250,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                   5.700,00
    714 Drugi nedavčni prihodki         130.378,62
72   KAPITALSKI PRIHODKI             113.688,61
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   13.408,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmet. dolgor. sredstev        100.280,61
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.659.881,75
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij         1.361.319,75
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna EU     298.562,00
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     12.439.104,57
40   TEKOČI ODHODKI              2.995.400,26
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    546.212,63
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                   89.387,00
    402 Izdatki za blago in storitve     2.138.003,63
    409 Sredstva, izločena v rezerve      221.797,00
41   TEKOČI TRANSFERI             4.705.360,02
    410 Subvencije               107.912,00
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom              2.010.201,06
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                315.467,77
    413 Drugi tekoči domači transferi     2.271.779,19
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           3.622.354,25
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.622.354,25
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.115.990,04
    431 Investicijski tansferi prav. in
    fizič. osebam, ki niso pror. upor.      90.500,00
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom         1.025.490,04
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.- odh.)   – 6.990,68
    III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
    (I. – 7102) (II. – 403 – 404)       – 24.817,68
    III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
    (70+71) – (40+41)             2.957.783,25
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752)     9.129,68
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          9.129,68
    750 Prejeta vračila danih posojil       1.999,68
    752 Sredstva kupnin iz naslova
    privatizacije                 7.130,00
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)         2.139,00
    44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV              2.139,00
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                 2.139,00
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
    V.)                      6.990,68
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)              0,00
50   ZADOLŽEVANJE                   0,00
    500 Domače zadolževanje              0,00
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            0,00
55   ODPLAČILA DOLGA                  0,00
    550 Odplačila dolga                0,00
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        0,00
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         0,00
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)       6.990,68
    XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
    31. 12. 2011                   0,00
-------------------------------------------------------------
                               «
2. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena se pika v 11. točki nadomesti z vejico.
(2) V prvem odstavku 8. člena se doda 12. točka, ki se glasi:
»12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti