Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4862. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4863. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
4864. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje
4865. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil
4866. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
4911. Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

Sklepi

4912. Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4867. Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog
4868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju
4869. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
4913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni

BANKA SLOVENIJE

4870. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4871. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2010
4872. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2010
4873. Poročilo o gibanju plač za september 2010

OBČINE

Beltinci

4874. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci
4875. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Beltinci zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta

Brežice

4876. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2011

Cerknica

4877. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata

Cerkno

4878. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega člana

Dobrna

4879. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna

Dol pri Ljubljani

4880. Skupno poročilo o izidu volitev v občinski svet in župana na lokalnih volitvah 2010

Dolenjske Toplice

4881. Sklep o nadomestnem mandatu

Dravograd

4882. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dravograd
4883. Navodila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

Gorenja vas-Poljane

4884. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja SVP 58 – 1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del)
4885. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1

Hodoš

4886. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta Občine Hodoš

Ivančna Gorica

4887. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Kobarid

4888. Sklep o zagotovitvi stalno postavljenih plakatnih mest

Koper

4889. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
4890. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2011
4891. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
4892. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4893. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

4894. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Krško o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko na listi SLS

Ljubljana

4895. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču
4896. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

Majšperk

4897. Sklep o uvedbi statusa javnega dobra

Markovci

4898. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Markovci v 1. volilni enoti

Medvode

4899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode

Moravske Toplice

4900. Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice

Osilnica

4901. Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica
4902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2011

Prebold

4903. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »GO-1«

Šempeter-Vrtojba

4904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010

Šentjur

4906. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šentjur (drugi krog volitev župana)
4907. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šentjur

Vipava

4908. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010

Zavrč

4909. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč

Žalec

4910. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti