Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4889. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010, stran 13899.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
Št. 410-249/2010
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. novembra 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se določa višina in vir subvencioniranja cene storitev posameznih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
Mestna občina Koper bo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v letu 2010 subvencionirala v višini dela najemnine infrastrukture, ki ni pokrita s ceno izvajanja storitve, ki se zaračunava uporabnikom storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Najemnina infrastrukture je določena s pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb.
Stroški iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo za izvajanje te gospodarske javne službe za leto 2010 so naslednji:
+---------------------------+------------+
|ELEMENTI          | jan.–dec. |
|              |  2010  |
|              |  (v eur) |
+---------------------------+------------+
|– Najemnina infrastrukture |  831.488 |
|za leto 2010 – brez nove  |      |
|CČN in kan. omrežja (ki je |      |
|pokrita z obstoječo ceno) |      |
+---------------------------+------------+
|– Najemnina infrastrukture | 1.291.985 |
|za leto 2010 – z novo CČN |      |
|in kan. omrežjem (ki ni  |      |
|pokrita z obstoječo ceno) |      |
+---------------------------+------------+
|Nepokrita najemnina    | –460.497 |
|infrastrukture za leto 2010|      |
+---------------------------+------------+
Kalkulacija ne vključuje DDV.
Razliko do polne cene bo Mestna občina Koper krila iz sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Mestna občina Koper bo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2010, subvencionirala v višini stroškov, ki niso pokriti s ceno izvajanja storitve, ki se zaračunava uporabnikom teh storitev.
Stroški izvajanja teh gospodarskih javnih služb za leto 2010 so naslednji:
+-----+-------------------------+---------+
|Zap. |Elementi         |jan.–dec.|
|št. |             | 2010 (v|
|   |             |   eur)|
+-----+-------------------------+---------+
|1.  |Najemnina infrastrukture | 167.231|
+-----+-------------------------+---------+
|2.  |Stroški izvajanja    |4.853.504|
|   |storitve         |     |
+-----+-------------------------+---------+
|2.1. |Proizvajalni stroški   |4.396.664|
+-----+-------------------------+---------+
|   |A. stroški materiala   | 330.267|
+-----+-------------------------+---------+
|   |B. stroški storitev   |4.066.397|
+-----+-------------------------+---------+
|2.2. |Splošni stroški     | 456.840|
+-----+-------------------------+---------+
|   |Skupaj najemnina in   |5.020.735|
|   |stroški storitev     |     |
+-----+-------------------------+---------+
|3.  |Prihodki         |2.830.633|
+-----+-------------------------+---------+
|4.  |Razlika         |    –|
|   |             |2.190.101|
+-----+-------------------------+---------+
Kalkulacija ne vključuje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju kot DDV).
Razliko do polne cene bo Mestna občina Koper krila iz sredstev občinskega proračuna.
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo javnemu podjetju Komunali Koper, d.o.o.-s.r.l., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper.
Izvajalec opravi obračun subvencije skladno s tem odlokom. Plačilo subvencije izvajalcu se uredi s posebno pogodbo.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 410-249/2010
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla sovvenzione per i servizi pubblici economici obbligatori di smaltimento e trattamento delle acque reflue e di quelle meteoriche, della raccolta e di asportazione dei rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani misti e dello smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani nel 2010
N. 410-249/2010
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 149, terzo comma, della Legge sulla tutela dell’ambiente (G. U. della RS, n. 39/06 – testo unico ufficiale, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A e 70/08), visto l’articolo 59 della Legge sui servizi pubblici economici (G. U. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO e 127/06 – ZJZP), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 4 novembre 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sulla sovvenzione per i servizi pubblici economici obbligatori di smaltimento e trattamento delle acque reflue e di quelle meteoriche, della raccolta e di asportazione dei rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani misti e dello smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani nel 2010
Articolo 1
Con il presente decreto vengono stabiliti l’importo e la fonte della sovvenzione per i singoli servizi pubblici economici obbligatori quali lo smaltimento e trattamento delle acque reflue e di quelle meteoriche, della raccolta e di asportazione dei rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani misti e dello smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani.
Articolo 2
Riguardo al servizio pubblico economico di smaltimento e di depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche, nel 2010 il Comune città di Capodistria provvederà a sovvenzionare il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura pubblica non compreso nel costo del servizio conteggiato ai fruitori del suddetto servizio. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura è stabilito nel contratto di locazione di tale infrastruttura nonché di erogazione dei servizi pubblici economici.
I costi riferiti alla locazione, nel 2010, dell’infrastruttura in oggetto sono i seguenti:
+---------------------------+------------+
|ELEMENTI          | Genn.–dic. |
|              | 2010 (in |
|              |  euro)  |
+---------------------------+------------+
|– Locazione        |  831.488 |
|dell’infrastruttura nel  |      |
|2010 – non comprensiva del |      |
|nuovo Depuratore centrale e|      |
|della rete fognaria    |      |
|(coperti dal costo attuale)|      |
+---------------------------+------------+
|– Locazione        | 1.291.985 |
|dell’infrastruttura nel  |      |
|2010 – comprensiva del   |      |
|nuovo Depuratore centrale e|      |
|della rete fognaria (non  |      |
|coperta dal costo attuale) |      |
+---------------------------+------------+
|Importo non coperto della | –460.497 |
|locazione         |      |
|dell’infrastruttura nel  |      |
|2010            |      |
+---------------------------+------------+
Il calcolo non è comprensivo dell’IVA.
La copertura finanziaria alla sovvenzione della differenza sarà a carico del bilancio comunale.
Articolo 3
Nel 2010, il Comune città di Capodistria provvederà a sovvenzionare i costi dei servizi pubblici economici obbligatori di raccolta e di asporto dei rifiuti urbani, di trattamento dei rifiuti urbani e di smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani nell’importo non coperto dal costo di erogazione del suddetto servizio.
Nel 2010, i costi di erogazione dei servizi di cui sopra sono i seguenti:
+------+-------------------------+---------+
|N.  |Elementi         |  Genn.–|
|d’ord.|             |dic. 2010|
|   |             |(in euro)|
+------+-------------------------+---------+
|1.  |Locazione        | 167.231|
|   |dell’infrastruttura   |     |
+------+-------------------------+---------+
|2.  |Costi di erogazione del |4.853.504|
|   |servizio         |     |
+------+-------------------------+---------+
|2.1. |Costi di realizzazione  |4.396.664|
+------+-------------------------+---------+
|   |A. costi del materiale  | 330.267|
+------+-------------------------+---------+
|   |B. costi dei servizi   |4.066.397|
+------+-------------------------+---------+
|2.2. |Spese generali      | 456.840|
+------+-------------------------+---------+
|   |Totale locazione e costi |5.020.735|
|   |dei servizi       |     |
+------+-------------------------+---------+
|3.  |Entrate         |2.830.633|
+------+-------------------------+---------+
|4.  |Differenza        |    –|
|   |             |2.190.101|
+------+-------------------------+---------+
Il calcolo non è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto (nel seguito: IVA).
La copertura finanziaria alla sovvenzione della differenza sarà a carico del bilancio comunale.
Articolo 4
I fondi stanziati per la sovvenzione saranno trasferiti all’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. in quanto prestatore dei servizi pubblici economici di smaltimento e trattamento delle acque reflue e di quelle meteoriche, della raccolta e di asportazione dei rifiuti urbani, del trattamento dei rifiuti urbani misti e dello smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune città di Capodistria.
Il prestatore procede al calcolo della sovvenzione nel rispetto del presente decreto. L’erogazione dei relativi fondi è oggetto di un contratto distinto.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a partire dal 1. 1. 2010.
N. 410-249/2010
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti