Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 478-23/10 Ob-6852/10 , Stran 2908
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00; faks 05/389-92-11; e-mail: obcina@kobarid.si. II. Opis predmeta prodaje z izklicno ceno Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. zazidano stavbno zemljišče in stavba na parceli 2294, k.o. Logje, komunalno delno opremljeno, s površino parcele 50 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 6.200,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 2%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. 2. del nezazidanega stavbnega zemljišča v Logjeh, s parcelno številko 2027/1, k.o. Logje, komunalno delno opremljeno, površine ca. 290 m2. Naknadno se bo prodal tudi preostali del parcele, ki ima status kmetijskega zemljišča, površine ca. 703 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 7,84 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.273,60 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. 3. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (obrtna cona), s parcelno številko 329/24, k.o. Kobarid, komunalno delno neopremljeno, površine 6651 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 25,40 EUR/m2, kar skupaj znaša 168.935,40 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. 4. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (obrtna cona), s parcelno številko 367/19, k.o. Kobarid, komunalno opremljeno, površine 1584 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 69.696,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. 5. nezasedeno enosobno stanovanje, v dvostanovanjski hiši, Svino 3, Kobarid, s parcelno številko 1779, k.o. Svino, površine 38,73 m2 (pritličje – vetrolov, bivalni prostor s kuhinjo, shramba; nadstropje – soba, kopalnica, balkon, stopnišče). Objekt je bil zgrajen v letu 2008, do podaljšane IV. faze. Stanovanje ima ločen vhod. Etažna lastnina ni urejena. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 31.350,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. 6. nezasedeno dvosobno stanovanje, v dvostanovanjski hiši, Svino 3, Kobarid, s parcelno številko 1779, k.o. Svino, površine 63,99 m2 (pritličje – shramba; nadstropje – dnevni prostor, shramba, stopnišče, balkon; mansarda – sobe, kopalnica, hodnik, stopnišče, balkon). Objekt je bil zgrajen v letu 2008, do podaljšane IV. faze. Stanovanje ima ločen vhod. Etažna lastnina ni urejena. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 59.950,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. 7. zazidano stavbno zemljišče v Sedlu (skupni hlev Sedlo), s parcelno številko 1054/15, k.o. Sedlo, komunalno delno opremljeno, površine 2025 m2. Na predmetni parceli poteka po vzhodni strani skupnega hleva komunalni vod, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica poteka komunalnega voda v korist občine. Izhodiščna vrednost: a) Izklicna cena znaša 59.500,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne cene za nepremičnino. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega premoženja. IV. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v sredo, 8. decembra 2010, na sedežu Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid: – pod številko 1: ob 9. uri, – pod številko 2: ob 9.15, – pod številko 3: ob 9.30, – pod številko 4: ob 9.45, – pod številko 5: ob 10. uri, – pod številko 6: ob 10.15, – pod številko 7: ob 10.30. V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: 1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic. 2. Dražitelj mora pred pričetkom javne dražbe v urejeni mapi predložiti: – potrdilo o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene za nepremičnino (navesti parcelo oziroma stanovanje, ki ga bodo dražil) na TRR Občine Kobarid pri UJP Nova Gorica, št.: 01246-0100015011, s pripisom za javno dražbo, – podpisano izjavo, da se strinja s pogoji iz osnutka prodajne pogodbe, z navedbo naslova oziroma sedeža, telefonske št., davčne št. oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matične št. in št. transakcijskega računa, – overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi (pooblaščenec), – fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb, pooblaščenci), – podpisano izjavo, da proti njemu (dražitelju) ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave (pravne osebe), – izpisek iz sodnega registra ali potrdilo o registraciji, staro največ 30 dni (pravne osebe). 3. Javna dražba se izvede po načelu videno – kupljeno. 4. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost in stroške cenitve plača kupec. 5. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi prodajalka skupaj s fotokopijo pogodbe po njeni sklenitvi. S plačilom celotne kupnine prejme kupec tudi original pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 6. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju županje pravico, da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi postopek prodaje, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VIII. Informacije Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 05/38-99-200 (vsak delovni dan, med 9. in 10. uro), faks: 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru najkasneje tri dni pred javno dražbo. Na sedežu občine je dosegljiv osnutek prodajne pogodbe in obrazec izjave o strinjanju s pogoji.

AAA Zlata odličnost