Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 510/2010 Ob-6912/10 , Stran 2892
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je redno posodabljanje in razvoj podatkovne zbirke Culture.si, vzdrževanje obstoječega portala za mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo RS ter nadgraditev portala s slovensko različico v obdobju 2011–2014. Portal Culture.si je v prvi vrsti namenjen mednarodnim (ko)producentom in ustvarjalcem, posrednikom, kot so ministrstva, veleposlaništva, agencije in informacijske točke, tujim novinarjem in medijskim hišam, mednarodnim raziskovalcem in študentom ter kulturnim turistom. Trenutno ponuja informativne članke v angleškem jeziku, tako o akterjih na področjih umetnosti in dediščine v Sloveniji kot prizoriščih, izobraževalnih programih, podpornih dejavnostih, koledar aktualnih mednarodnih dogodkov v Sloveniji in slovenskih gostovanj in udeležb v tujini, kontaktne imenike (po področjih in po regijah) ter banko slik in logotipov. Objavljeni podatki in slike so zaščiteni s prostimi licencami Creative Commons, dovoljena je prosta raba brez predelav (če ni označeno drugače). Portal Culture.si je zbirka informacij kot tudi orodje, ki spodbuja profesionalno mednarodno sodelovanje na področju kulture in umetnosti ter inovativne pristope in povezovalne možnosti tako s slovenskimi kot mednarodnimi spletnimi platformami. Ob mednarodni promociji se je izrisala potreba po slovenski različici portala, ki bo ciljni skupini uporabnikov v Sloveniji nudila osnovne in praktične informacije ter večjo spletno dostopnost do virov podatkov in znanj o slovenski kulturi in umetnosti. Razvoj slovenske različice vmesnika predvideva tudi sodelovanje z nacionalnim agregatorjem e-vsebin s področja kulture s ciljem večje dostopnosti do vseh digitalnih zbirk, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. 2. Razpisne vsebine Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine: – portal za mednarodno sodelovanje Ministrstva za kulturo Culture.si – programersko-razvojna dela in uredniško delo v obdobju 2011–2014: – tehnično vzdrževanje in razvoj portala Culture.si v okviru semantičnega MediaWikija, optimizacija uporabniške izkušnje ter optimizacija uredniških procesov; – urejanje in posodabljanje že obstoječih člankov, redakcija in objavljanje novih člankov; – lektura in jezikovna redakcija objavljenih vsebin; – uredništvo slikovnega gradiva; – komuniciranje z uporabniki in pomoč uporabnikom; – objava informacij o gostovanjih slovenskih ustvarjalcev v tujini in pomembnih mednarodnih dogodkih v Sloveniji; – kratkoročno (četrtletno) in dolgoročno načrtovanje razvoja vsebin in programerskih rešitev glede na aktualne potrebe (letni program vsak konec leta potrdi Ministrstvo za kulturo) – promocija portala za mednarodno sodelovanje Culture.si: – pozicioniranje portala v mednarodni in domači javnosti; – spodbujanje dejavne udeležbe slovenskih in mednarodnih ustvarjalcev in producentov na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. Promocija portala poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS, v skladu z letnim programom. – razvoj slovenske različice portala Culture.si v obdobju 2011–2014: – priredba vsebin in funkcij portala za ciljne skupine slovenskih uporabnikov; – zasnova nove informacijske arhitekture ob oblikovalskih izhodiščih Culture.si; – postavitev beta verzije slovenske različice do junija 2012; – sodelovanje z nacionalnim agregatorjem e-vsebin s področja kulture pri razvoju vmesnika za iskalnik po digitalnih zbirkah Slovenije, ki ga koordinira Ministrstvo za kulturo RS. 3. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem razpisu: Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; ministrstvo lahko naknadno pridobi podatke o registraciji iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti); 2. so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2008, 2009 ali 2010, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za kulturo za leta 2008, 2009 in 2010; obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); 3. zagotavljajo ekipo za organizacijo in urejanje vsebin ter programerski razvoj, ki je opredeljen v delovnem načrtu, v skladu s finančno konstrukcijo. Vsebine pokrivajo vse zvrsti umetnosti in kulture ter celotno področje Slovenije, posodabljanje pa mora potekati v skladu s slogovnimi in jezikovnimi priročniki in smernicami na portalu Culture.si in s platformo semantični MediaWiki (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); 4. imajo zagotovljene prostorske pogoje za uredništvo portala in zmogljivo računalniško opremo, širokopasovno povezavo in strežnik za gostovanje, telefon, kopirni stroj, tiskalnik in elektronsko pošto (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); 5. omogočajo kontinuiran, globalen, prost in enakopraven dostop do spletnih vsebin in storitev vsem uporabnikom ne glede na njihovo lociranost, oddaljenost od vira ali programsko opremo (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); 6. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja). 4. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji (upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 1. zagotavljajo izvajanje vseh razpisnih vsebin, ki so navedene pod točko 2; 2. zagotavljajo tehnično usposobljenost in strokovna znanja oseb za izvajanje nalog (obvezna priloga: originalna izjava prijavitelja s priloženimi referencami nosilca projekta oziroma sodelujočih); 3. zagotavljajo programersko in uredniško kontinuirano in razvojno delovanje, postopno vzporedno razvijanje tako angleške kot slovenske platforme; 4. zagotavljajo poznavanje slovenskih in mednarodnih sorodnih spletnih mest, servisov in organizacij ter imajo izkušnje na področju kulturnega informiranja in mednarodnega sodelovanja; 5. zagotavljajo posredovanje izbranega slikovnega materiala digitalni knjižnici (dLib.si, Europeana) v skladu s predpisanimi standardi in v skladu s smernicami MK sodelujejo z nacionalnim agregatorjem e-vsebin; Pri oblikovanju programske opreme in podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati uveljavljene mednarodne standarde in priporočila: – zanesljivo delovanje v spletnem okolju, – uporaba platforme semantični MediaWiki, – podpora standardu Dublin Core (podatkovne baze), – opremljenost digitalnih objektov z metapodatki, – podpora protokola OAI-PMH in povezljivosti z evropsko digitalno knjižnico (Europeana), – podpora standarda podatkovnih baz XML, – podpora formata RSS, – možnost dograjevanja, spreminjanja in dodatnega razvoja, – vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje slikovnega gradiva, logotipov in predstavitvenih fotografij. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog, bodo pisno pozvani, na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 6. Razpisni kriteriji 6.1. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2. Prednostni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev: povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk izvajalca programa je 100 točk. Financiran bo le en projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo prejel najmanj 81 točk. 8. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR-CSI-2011–2014 znaša na letni ravni predvidoma 100.000 €. Pogodba je podpisana za štiriletno obdobje 2011–2014, vsako leto 15. novembra ministrstvo pozove nosilca projekta, da predloži delovni načrt in finančno konstrukcijo, ki ju odobri strokovna komisija. Na podlagi poziva se nato sklene aneks k pogodbi, v katerem se natančno opredeli program in višina sredstev za tekoče leto. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2011, 2012, 2013 in 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 10. Razpisni rok: razpis se začne 19. 11. 2010 in zaključi 20. 12. 2010. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – prijavni obrazec 2 (originalne izjave o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3); – prijavni obrazec 3 (obrazec s tabelo za finančno konstrukcijo in z navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih ter vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20. 12. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis JPR CSI-2011–2014. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 20. 12. 2010 oziroma do tega dne ni bila oddana v vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu določenih pogojev oziroma čigar vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge: – ki jih niso vložile upravičene osebe, – ki so prepozne (pozne vloge ter njihove dopolnitve oziroma spremembe) in – nepopolne vloge. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Tanja Grželj, elektronska pošta: Tanja.Grzelj@gov.si, tel. 01/369-58-79. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 12 ali na spletnih straneh ministrstva, www.mk.gov.si. 15. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 23. 12. 2010.

AAA Zlata odličnost