Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6841/10 , Stran 2896
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v Občini Krško v letu 2011, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško. Pri vseh vlagateljih se bo upošteval tudi 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2011 je 30.258 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2011. 5. Osnovna merila za izbor programov: – kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa, – realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji), – jasno izraženi cilji programa, ki so v skladu s predmetom razpisa, – možnost sodelovanja uporabnikov in prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa, – reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih, – neprofitnost programa, – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije programa. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena v letu 2011. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. januarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 12. januarja 2011 ob 13.30, v sejni sobi »D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2011 in v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure. 13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v torek, 7. decembra 2010 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

AAA Zlata odličnost