Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6823/10 , Stran 2904
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena Nepremičnine v območju Črne vasi na Jesenicah – k.o. (2176) Blejska Dobrava, območje za proizvodnjo, obrt, transportne dejavnosti in večje prometne površine. Prodaja nepremičnin bo potekala po naslednjih sklopih: 1) Zazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 1572/62 stanovanjska stavba 184 m2, dvorišče 182 m2, parc. št. 1586/6 dvorišče 120 m2 in parc. št. 1572/64 dvorišče 10 m2, vse k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/63 dvorišče 325 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena skupaj je 42.687,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 29.687,00 EUR, pod b) 13.000,00 EUR), ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami. 2) Nezazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 1572/66 dvorišče 28 m2, parc. št. 1586/5 dvorišče 387 m2, vse k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/65 dvorišče 458 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena skupaj je 34.920,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 16.600,00 EUR, pod b) 18.320,00 EUR), ki ne vključuje 20% DDV-ja. 3) Nezazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 1572/67 dvorišče 13 m2, parc. št. 1586/3 dvorišče 318 m2 in parc. št. 1585/3 dvorišče 134 m2, vse k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/68 dvorišče 283 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena skupaj je 29.920,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 18.600,00 EUR, pod b) 11.320,00 EUR), ki ne vključuje 20% DDV-ja. 4) Nezazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 1586/4 dvorišče 364 m2, parc. št. 1585/4 dvorišče 132 m2, obe k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/69 dvorišče 372 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena skupaj je 34.720,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 19.840,00 EUR, pod b) 14.880,00 EUR), ki ne vključuje 20% DDV-ja. 5) Zazidani stavbni zemljišči: a) parc. št. 1572/70 stanovanjska stavba 288 m2, dvorišče 962 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/73 dvorišče 210 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena skupaj je 89.698,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 81.298,00 EUR, pod b) 8.400,00 EUR), ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami. 6) Nezazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 1580/1 njiva 1227 m2, pašnik 132 m2, parc. št. 1572/79 neplodno 723 m2, obe k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/45 dvorišče 5 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena je 83.480,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 83.280,00 EUR, pod b) 200,00 EUR), ki ne vključuje 20% DDV-ja. 7) Nezazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 1581 dvorišče 59 m2, stanovanjska stavba 40 m2, stavba 23 m2, parc. št. 1582 njiva 669 m2, parc. št. 1583 njiva 182 m2, parc. št. 1572/71 dvorišče 1141 m2, parc. št. 1572/76 neplodno 1113 m2, vse k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in b) parc. št. 1572/12 dvorišče 1326 m2 in parc. št. 1572/75 dvorišče 2397 m2, neplodno 191 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena skupaj je 285.640,00 EUR (od tega znaša vrednost nepremičnin pod a) 129.080,00 EUR, pod b) 156.560,00 EUR), ki ne vključuje 20% DDV-ja. 8) Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1572/78 dvorišče 453 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Izklicna cena je 18.120,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 9) Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1572/14 pašnik 274 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o. Izklicna cena je 5.480,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Nepremičnine pod zap. št. 1) in 5) so zasedene z najemniki, ostale nepremičnine niso v najemu, prav tako so vse nepremičnine proste drugih bremen. II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe: Ogled nepremičnin bo možen: Za nepremičnine pod točkami 1) do 9) na kraju samem – pri objektu na naslovu Blejska Dobrava 120, dne 25. 11. 2010 ob 10.30 in dne 13. 12. 2010 ob 10.30 (kontaktna oseba: Ažman, tel. 041/651-734 ali 04/583-65-75). Izvedba javne dražbe: Javna dražba za nepremičnine pod točkami 1) do 9) se bo izvedla: dne 16. 12. 2010 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega podjetja, d.o.o., na naslovu: Industrijska ulica 2 a, Jesenice. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1)–9) je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 02470-0018512574 sklic: 5, kateremu dodajte zaporedno številko sklopa, ki ga želite kupiti. Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo varščine; 2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni; 9. najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plačevanja najemnine ne more pristopiti k javni dražbi. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji: Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani vseh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in Železarne Jesenice, d.o.o. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe in zemljiškoknjižno dovolilo. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot skesnino. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. začeti postopek prodaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.

AAA Zlata odličnost