Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 331-20/2007/11 Ob-6801/10 , Stran 2885
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore Skladno z drugim odstavkom 37. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naslednje aktivnosti: a) komasacije, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča ter v komasacijsko območje v skladu z občinskimi prostorskimi akti ni vključenih več kot 30 odstotkov nekmetijskih zemljišč; b) agromelioracije, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča. Podpirajo se samo tiste agromelioracije, ki se izvajajo na komasacijskih območjih in se z njimi dosega cilj celovitega urejanja kmetijskega prostora. Predmet podpore so investicije (v nadaljnjem besedilu: projekt) v ureditev poljskih poti (nekategorizirane občinske poti), odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč, izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča in krčenje grmičevja razen agromelioracijskih del, ki so se ali se izvajajo na komasacijskih območjih in so bile financirane iz drugega ukrepa PRP 2007–2013 ali iz proračuna lokalne skupnosti. c) na komasacijskem območju je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa v posamezni vlogi komasacija ali agromelioracija. III. Vlagatelji (1) Skladno s prvo točko 39. člena Uredbe PRP so vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije oziroma agromelioracije. (2) Končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev so lastniki komasiranih zemljišč oziroma lastniki ali večletni zakupniki agromelioriranih zemljišč. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 1. Splošni pogoji Vlagatelj: Skladno s prvim odstavkom 40. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Projekt: (3) Vlagatelj mora priložiti ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo komasacije oziroma agromelioracije. (4) Vlagatelj mora priložiti finančno ovrednotenje projekta. (5) Vlagatelj mora priložiti časovno opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti končan najpozneje v treh letih po odobritvi vloge. (6) Vlagatelj mora predložiti Investicijski program ali dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerega mora biti jasno razvidno, da so s komasacijo oziroma agromelioracijo predvideni pozitivni ekonomski učinki. 2. Specifični pogoji Specifični pogoji, ki veljajo za izvedbo komasacije: Skladno s prvim odstavkom 40. člena Uredbe PRP mora projekt izpolnjevati naslednje specifične pogoje: Do podpor so upravičena tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno število parcel na ha višje od dveh parcel na ha. Specifični pogoji, ki veljajo za izvedbo agromelioracije: Skladno z drugim odstavkom 40. člena Uredbe PRP mora projekt izpolnjevati naslednje specifične pogoje: (1) Vlagatelj mora priložiti ustrezno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacijo ter vsa dovoljenja za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju. (2) Vlagatelj mora priložiti dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. januarjem 2000 ali pozneje (do podpor za izvedbo agromelioracije so upravičena samo tista komasacijska območja, ki so bila pravnomočno uvedena s 1. januarjem 2000 ali kasneje). (3) Komasacijski postopek mora biti najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. (4) Agromelioracija je že bila uvedena s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo. 3. Podrobnejši pogoji Skupni podrobni pogoji, ki veljajo za vse projekte: Skladno s prvim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora projekt izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Vlagatelj mora priložiti dokazilo, da ima za predlagano komasacijo oziroma agromelioracijo zagotovljena finančna sredstva. Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del projekta. (2) Za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov, mora razliko do celotne vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti sam. (3) Priznana naložba ali aktivnost se ne sme pričeti izvajati pred izdajo odločbe ARSKTRP. (4) Projekt mora izkazati pozitivno oceno pričakovanih ekonomskih učinkov. (5) Vlagatelj mora priložiti finančno ovrednotenje projekta. (6) Vlagatelj mora prevzeti pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva; Podrobni pogoji, ki veljajo samo za agromelioracije: (7) Do podpore so upravičeni tudi tisti agromelioracijski projekti, ki se ne pokrivajo v celoti s komasacijskim območjem, vendar pa se kot upravičeni stroški priznajo le tisti stroški, ki so vezani na izvedbo agromelioracijskih del na samem komasacijskem območju. (8) V primerih, kadar gre za poseg, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno priložiti vsa soglasja, ki jih določa lokacijska informacija občine, v kateri leži predvidena agromelioracija. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta Skladno s prvim in drugim odstavkom 40. člena Uredbe PRP in tem javnim razpisom mora upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta izpolnjevati naslednje pogoje: (1) Upravičenec se zavezuje, da bo projekt izveden v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) Izvedbe projekta mora biti končana najpozneje v treh letih po odobritvi vloge. (3) Upravičenec mora najkasneje v desetih dneh po prejemu odločbe o pravici do sredstev začeti postopek izbire izvajalca geodetskih, gradbenih oziroma ostalih operativnih del po predpisih o javnem naročanju. Upravičenec mora pri omenjenem postopku izbire izvajalca geodetskih in ostalih del uporabili enako specifikacijo del kot je le-ta opredeljena v projektantskem predračunu izvedbe komasacije ali agromelioracije za potrebe tega javnega razpisa ter z izbranim izvajalcem del skleniti pogodbo o izvedbi del, ki bo skladna s tem javnim razpisom in odločbo o pravici do sredstev. Kolikor nihče od ponudnikov ne bo ponudil izvedbo del za vrednost nižjo ali enako kot je opredeljena v odločbi o pravici do sredstev, mora upravičenec razpis ponoviti oziroma razliko pokriti sam. (4) Upravičenec mora najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem geodetskih, gradbenih oziroma ostalih operativnih del, le – to skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika in ponudbo izbranega izvajalca del, posredovati ARSKTRP. (5) Upravičenec mora z izvajalcem del podpisali pogodbo, na podlagi katere se bo izvajalcu del izplačevalo glede na dejansko opravljeno delo. V primeru, da bo dejansko opravljenega dela več, kot pa je to opredeljeno v projektantskem predračunu izvedbe komasacije ali agromelioracije za potrebe tega javnega razpisa, upravičenec ne more zahtevali dodatnih sredstev, pač pa bo moral razliko pokriti sam. (6) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. (7) Upravičenec mora za pogodbena dela voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in odločbo o pravici do sredstev. Specifični pogoji, ki veljajo za izvedbo komasacije: (8) Upravičenec mora z izbranim izvajalcem geodetskih in ostalih operativnih del sklenili pogodbo, s katero se bo izvajalec zavezal, da bo opravil tudi eventualna geodetska dela ter dopolnitve elaboratov komasacijskega postopka, ki bodo potrebna v fazi reševanja pritožb do pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. (9) Upravičenec mora ob zaključku komasacijskega postopka (pred zadnjim izplačilom) priložiti tehnično poročilo. Podrobna vsebina tehničnega poročila je določena v razpisni dokumentaciji. (10) Upravičenec se zavezuje, da v primeru spreminjanja meje komasacijskega območja, v skladu z 57. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list, RS št. 55/03), ne bo zahteval dodatnih sredstev. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka Poleg splošnih pogojev, ki so določeni v 42., 101. in 127. členu uredbe PRP, mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka še naslednje pogoje, določene s tem javnim razpisom: (1) Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Vsi projekti po tem javnem razpisu morajo biti zaključeni najkasneje v roku treh let po odobritvi vloge oziroma v roku, ki je določen z odločbo o pravici do sredstev. (2) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsi originalni računi ali overjene fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (3) Skladno z drugim odstavkom 42. člena Uredbe PRP mora zadnjemu zahtevku upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, priložiti tudi naslednja dokazila o zaključku predmeta podpore: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Upravičenec lahko v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 110 odstotkov zneska predplačila. Garancija se sprosti, ko dejanski znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže znesek predplačila. Preostanek sredstev do višine zneska odobrenih sredstev bo ARSKTRP izplačala po dogovorjeni dinamiki po predložitvi dokazil o izvedenih in plačanih delih, ki presegajo že izplačano predplačilo. (5) Sredstva se izplačajo na podlagi največ petih zahtevkov in sicer do dva zahtevka letno. Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem v odločbi o pravici do sredstev. Kadar vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati posamezno fazo projekta v celoti. (6) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, bodo zavrženi. (7) Skladno s tretjim odstavkom 97. člena Uredbe PRP nakazilo na transakcijski račun prejemnika sredstev pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (8) Z zaključkom agromelioracije, ki je predmet vloge po tem javnem razpisu, mora biti urejena vsa potna mreža in vsa agromelioracijska dela, ki so predvidena v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja in spadajo med upravičene stroške po tem javnem razpisu. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev Upravičenec mora skladno s 40., 101. in 102. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti: (1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31. marca naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. Obveznost, ki je vezana na izvedbo komasacije: (3) Prejemnik sredstev mora najkasneje v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev s strani ARSKTRP zagotoviti finančna sredstva za novo nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije in projekt izgradnje novonastale infrastrukture v tem času tudi dokončati. Te obveznosti se vključijo v odločbo o pravici do sredstev. Obveznost, ki je vezana na izvedbo agromelioracije: (4) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi. Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu sredstev: (5) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za projekt, za katerega je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. V. Omejitev sredstev: Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (3) Občinska lastna sredstva sofinanciranja se ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno z 38. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Kot upravičeni stroški za naložbe v okviru tega javnega razpisa se štejejo samo stroški, nastali od datuma odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta ali do vložitve zadnjega zahtevka. Kot začetek stroška upravičenih stroškov se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). (3) Med upravičene stroške se štejejo tudi priznani splošni stroški iz preglednice v prvem odstavku tega poglavja, nastali pred datumom odločbe o pravici do sredstev, vendar ne pred 1. januarjem 2007. (4) Do podpore niso upravičeni stroški iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – rabljena oprema, – bančni stroški, – stroški promocije. (5) Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe Sveta 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno z 41. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje. (2) Skladno z 99. členom Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015) (Uradni list RS, št. 87/09), lahko pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še dodatnih deset odstotnih točk. (a) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev nepovratnih sredstev za komasacije, se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril: 1. neugodna posestna struktura; 2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij; 3. število pravnomočno denacionaliziranih parcel na ha komasirane površine; 4. odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč z uvedbo komasacije; 5. delež najboljših kmetijskih zemljišč; 6. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja; 7. kakovost podatkov o zemljiškokatastrskih načrtih; 8. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije; 9. delež kmetovalcev v aktivnem prebivalstvu. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis za komasacije znaša 20. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. (b) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev nepovratnih sredstev za agromelioracije, se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril: 1. komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen; 2. sovpadanje s predvideno izgradnjo velikega namakalnega sistema; 3. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij; 4. sofinanciranje komasacijskih del iz PRP 2007–2013; 5. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije; 6. interna stopnja donosnosti projekta; 7. velikost agromelioracijskega območja; 8. delež kmetovalcev v aktivnem prebivalstvu. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis za agromelioracije znaša 20. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. (3) Skladno z 91. členom uredbe PRP se sredstva dodeljujejo z odprtim javnim razpisom do porabe sredstev po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila. VIII. Finančne določbe (1) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 42. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov projekta. (2) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 20.000 EUR za vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je do 1.500.000 EUR. (3) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Seznam upravičenih stroškov (b) Prijavni obrazec s prilogami (c) Ostale priloge (Vzorec sklepa občinskega sveta o potrditvi DIIP oziroma IP, Vzorec bančne garancije za vračilo predplačila, Navodila za izdelavo tehničnega poročila). (2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si. (4) Prejemniki sredstev (naslov občine), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, se objavijo na spletni strani MKGP. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Skladno s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na III. javni razpis za komasacije« (v primeru, da se vlagatelj javi za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij) ali »Ne odpiraj – vloga na III. javni razpis za agromelioracije« (v primeru, da se vlagatelj javi za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracij) (3) V okviru tega javnega razpisa lahko vlagatelj vloži več vlog. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vlaganje vloge v prvem odstavku 92. in 95. člena Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski na območju projekta) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene do zaključka projekta z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES. (3) Skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se v primeru, če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih investitor uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen Uredbe 1975/2006/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in 102. členom Uredbe PRP. Skladno s 54. členom ZKme-1 stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov iz odločbe o pravici do sredstev zaprosi za spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje s strani ARSKTRP. Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu te uredbe, so naslednja: Ključna opozorila iz 102. člena Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih: – višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ob izpolnitvi pogojev, določenih s tretjim odstavkom 102. člena Uredbe PRP. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP prošnji ugodi. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so naslednji: (a) slabi vremenski pogoji, ki so vplivali na potek izvedbe projekta; (b) nepredvideni zapleti pri izvedbi projekta, ki jih projektant pri projektiranju ni predvidel. (4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

AAA Zlata odličnost