Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 478-59/2010 Ob-6888/10 , Stran 2909
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, tri-sobno stanovanje št. 2 v dvignjenem pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu Smrečnikova ulica 4, Novo mesto, etažna lastnina Mestne občine Novo mesto, s solastniškim deležem, ki pripada stanovanju na skupnih delih. Skupna neto površina stanovanja 84,59 m2, leto gradnje 1955, parc. št. 505, k.o. 1483 Kandija. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – stanovanja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 70.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v ceno in ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Kupec mora plačati celotno kupnino v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba po potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 6. 12. 2010 ob 8. uri. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 9. Višina varščine Varščina za nepremičnino, tri-sobno stanovanje št. 2 v dvignjenem pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu Smrečnikova ulica 4, Novo mesto, znaša 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – stanovanje Smrečnikova 4, Novo mesto. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 10. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled stanovanja, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-93-01, kontaktna oseba je mag. Janja Macedoni, e-pošta: janja.macedoni@novomesto.si. 11. Opozorilo: Mestna občina Novo mesto lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 12. Drugi pogoji in pravila za udeležbo na javni dražbi Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, http://www.novomesto.si.

AAA Zlata odličnost