Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4876. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2011, stran 13890.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 33/10) je župan Občine Brežice dne 10. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10, 31/10, 56/10 in 77/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |  v EUR |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/ |Proračun |
|   |Konto/Podkonto       | januar |
|   |              |  marec |
|   |              |  2011 |
+-----+---------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 4.856.517|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 4.586.280|
+-----+---------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 4.078.847|
+-----+---------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |3.712.345 |
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  | 144.622 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago | 221.880 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |    – |
+-----+---------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 507.433 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 21.490 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine  |   305 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni     |  6.402 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |   918 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni     | 478.318 |
|   |prihodki          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  8.682 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |   946 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |    – |
|   |zalog           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  7.736 |
|   |zemljišč in neopredmetenih |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |    – |
+-----+---------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |    – |
|   |domačih virov       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz  |    – |
|   |tujine           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 261.555 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 113.042 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  | 148.513 |
|   |državnega poračuna iz   |     |
|   |sredstev proračuna EU   |     |
+-----+---------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       | 5.368.519|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 1.303.592|
+-----+---------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 287.745 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 46.724 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 946.069 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih    | 23.054 |
|   |obresti          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        |    – |
+-----+---------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |1.706.971 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |410 Subvencije       |    – |
+-----+---------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom | 995.400 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 98.660 |
|   |organizacijam in ustanovam |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 612.911 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v   |    – |
|   |tujino           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 2.229.912|
+-----+---------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja    | 2.229.912|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 128.044 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |430 Investicijski     | 128.044 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |–512.002 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    – |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    – |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    – |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    – |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |    – |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 31.151 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 31.151 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     | 31.151 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    – |
|   |deležev in naložb     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |    – |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega  |    – |
|   |premoženja v javnih    |     |
|   |skladih in drugih osebah  |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA     | –31.151 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+---------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     | 130.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        | 130.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 130.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   | 130.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 130.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega   | 130.000 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |–543.153 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |     |
|   |– ali 0 ali +       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    – |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     | 512.002 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |     |
|   |DNE 31. 12. 2010      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |Splošni sklad za drugo –  | 543.153 |
|   |ali 0 ali +        |     |
+-----+---------------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 130.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-24/2010
Brežice, dne 10. novembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost