Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6889/10 , Stran 2916
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet oddaje v najem – objekta, namenjena skladiščenju, ki se nahajata v Žabji vasi (bivši vojaški kompleks Drgančevje) v Novem mestu, kot sledi: – poslovni objekt z oznako 12 (parc. št. 249/13), v izmeri 423 m2 in pripadajočega dvorišča, v izmeri 586 m2; – poslovni objekt z oznako 16 (parc. št. 249/17), v izmeri 423 m2 in pripadajočega dvorišča, v izmeri 326 m2. 3. Izhodiščna mesečna najemnina: izhodiščna najemnina na osnovi opravljene cenitve z dne 4. 5. 2010 za: – poslovni objekt z oznako 12 znaša 3,44 EUR/m2 in – poslovni objekt z oznako 16 znaša 3,44 EUR/m2. Najemnina za pripadajoča dvorišča k objektoma z oznako 12 in 16 je ocenjena na 0,50 EUR/m2. Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu z 58. členom Uredbe nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj. 4. Poslovni objekt se bo izbranemu ponudniku oddal v najem za določen čas, in sicer za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja. 5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma najemnika se bo upoštevala višina ponujene mesečne najemnine, ki je lahko enaka ali višja od izhodiščne. Prav tako se bo upoštevala poslovna dejavnost ponudnika oziroma namembnost najema (objekta nista namenjena za proizvodno dejavnost). 6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo poleg ponujene cene v ponudbi navesti tudi vrsto dejavnosti, ki jo bodo izvajali v predmetnem objektu. Prav tako je potrebno navesti naziv, sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo poleg ponujene cene in vrste dejavnosti, ki jo bodo izvajali v predmetnem objektu, k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v ponudbi je potrebno poleg ponujene cene navesti še naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa. 7. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija oziroma ali oseba, ki jo za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb pooblasti župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb je javno. V primeru, da komisija oziroma pooblaščena oseba oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje upravljanja s premoženjem, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija ali pooblaščena oseba bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Interesentom je omogočen ogled predmetnih poslovnih objektov po predhodnem telefonskem dogovoru. Prav tako lahko dodatna pojasnila in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna oseba mag. Janja Macedoni, tel. 07/393-93-01. 10. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje nepremičnine v najem do sklenitve pravnega posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem stvarnega premoženja – poslovni objekt Drgančevje v Žabji vasi, Novo mesto«, sklic na zadevo: 3522 -11/2010. Ponudniki morajo tudi označiti, za kateri objekt oddajajo ponudbo. 12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto, dne 13. 12. 2010, ob 9. uri, v sejni sobi. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. 13. Ponudba se bo štela pravočasno, če bo prispela najkasneje do 10. 12. 2010, do 10. ure, v vložišče Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto.

AAA Zlata odličnost