Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 478-112/2010 Ob-6804/10 , Stran 2913
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta ravnanja: Oddaja prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov, prigrizkov in sendvičev za potrebe Ministrstva za notranje zadeve RS in Generalne policijske uprave in Policijskih uprav na področju celotne Republike Slovenije. Specifikacija: vrsta, število in lokacije samopostrežnih avtomatov za tople napitke, hladne napitke in prigrizke ter sendviče ter število uporabnikov je razvidno iz dokumentacije, in sicer iz Priloge št. 4. Količine so okvirne. Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe števila in vrste avtomatov ter lokacij znotraj posameznega sklopa. Za prerazporeditev posameznega avtomata na drugo lokacijo, najemnik stroška premestitve avtomata ne sme zaračunati posebej. 3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin bo izvedena po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila: najemnik bo mesečno najemnino in obratovalne stroške (strošek elektrike in vode) plačeval na račun najemodajalca in sklic naveden na računu, in sicer v roku 15 dni od izstavitve računa, ki ga najemodajalec izstavi do 25. v mesecu za pretekli mesec. 5. Cena in varščina Cene morajo biti oblikovane DDP lokacije naročnikovih uporabnikov na področju celotne Slovenije in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (npr. strošek najema prostora za postavitev avtomata, strošek porabljene elektrike in vode (pavšal), strošek dostave in priklopa ter odklop avtomata z vsem potrebnim materialom za izvedbo, strošek odvoza avtomata po prenehanju veljavnosti pogodbe, strošek vzpostavitve prostora v prvotno stanje, strošek premestitve avtomata na drugo lokacijo v okviru notranje organizacijske enote posameznega sklopa, strošek zavarovanja avtomata, s katerim se krije škodo zaradi morebitnih civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, strošek rednega vzdrževanja avtomata (tako notranjosti, kot zunanjosti), strošek rednega polnjenja avtomata in izrednega polnjenja na poziv, ves potreben potrošni in čistilni material za vzdrževanje avtomata, davek, morebitni popust in vsi ostali morebitni stroški, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z realizacijo naročila). Ponujena cena za najem prostora za postavitev avtomatov se deli v razmerju 70% za najem prostora in 30% za kritje obratovalnih stroškov. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 200,00 EUR. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39910710. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 5.1 Merilo za izbiro ponudbe Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev iz dokumentacije pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika upošteval naslednje merilo: Merilo za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Za posamezen sklop bo kot najugodnejši izbran ponudnik z najvišjo ponujeno ceno – skupno ponudbeno vrednostjo za posamezni sklop. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji oddaje v najem seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena na spletni strani naročnika od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za ravnanje s stvarnim premoženjem, Kersnikova 2, Ljubljana. Kontaktna oseba: Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 7. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije. 8. Rok za oddajo ponudb Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 8. 12. 2010, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen Obrazec prijava, ki je priloga št. 5 dokumentacije javnega zbiranja ponudb. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 8. 3. 2011. 10. Drugi pogoji: vsi pogoji, ki zavezujejo najemnika in najemodajalca, so navedeni v dokumentaciji javnega zbiranja ponudb in so sestavni del pogodbe, ki bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. 11. Datum in čas odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12. 2010, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izboru. 12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do podpisa pogodbe postopek oddaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini dejansko izkazanih stroškov. 13. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52, faks: 01/428-59-03, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.

AAA Zlata odličnost