Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6842/10 , Stran 2896
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so: programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih: – radioamaterstvo, – jamarstvo, – modelarstvo, – potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, – astronomija, – druga področja tehnične kulture. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo sedež v Občini Krško. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško. Pri vseh vlagateljih se bo upošteval tudi 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). 3. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2011 je 11.560 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško za leto 2011. 4. Osnovna merila za izbor programov: – kakovost in realnost predloženega programa, – možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu, – reference prijavitelja, – finančna konstrukcija programa. 5. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena v letu 2011. 7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. januarja 2011. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – vloga na razpis za tehnično kulturo 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja. 9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila 17. januarja 2011 ob 15. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki vlagateljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog vlagatelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. 10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prejemniki sredstev sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure. 13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v torek, 7. decembra 2010 ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

AAA Zlata odličnost