Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 227/2010 Ob-6805/10 , Stran 2915
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor., matična številka 5884209, ID številka za DDV SI38253283. 2. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: 2.1. Letno kopališče v Sladkem Vrhu, parc. št. 389/15 zelenica, v izmeri 463 m2, poslovna stavba, v izmeri 152 m2, funkcionalen objekt 437 m2, funkcionalen objekt, v izmeri 510 m2, pot, v izmeri 570 m2, dvorišče, v izmeri 1143 m2, zelenica, v izmeri 375 m2 in zelenica, v izmeri 6240 m2, skupaj, v izmeri 9890 m2, pripisano pri vl. št. 583, k.o. Sladki Vrh, ki se prodaja za izhodiščno ceno 98.800,00 €. Izhodišča cena ne vključuje davka. Zemljišče po PUP za naselje Sladki Vrh spada med površine namenjene za šport in rekreacijo. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Prodajno pogodbo bo pripravil prodajalec. 3.2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno.« 3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru oziroma po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino. 3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, strošek objave javnega zbiranja in stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb. 5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na zakladniški račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 5.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5. 4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 8. 12. 2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti ali v tajništvu Občine Šentilj, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča parc. št. …., k.o. ………«, na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o vplačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2010, – za nepremičnino pod 2.1. – strategijo razvoja izvajanja dejavnosti. 6. Dodatne informacije Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč- lokacij, dobijo interesenti na Občini Šentilj, tel. 02/650-62-00, 02/650-204, kontaktna oseba Renata Trajbar Kurbus. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 10. 12. 2010 ob 9. uri, v prostorih Občine Šentilj. Odpiranje je javno. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane. 7.2. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine in ustrezen program oziroma strategija (program le v primerih, ko je le-ta zahtevan). 7.3. V primeru, če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo ponudili najugodnejši ponudniki. 7.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Šentilj.

AAA Zlata odličnost