Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni, stran 13954.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 14. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07) ter 105. točke Pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
1. člen
V Pravilniku o službeni oceni (Uradni list RS, št. 1/10) se v peti alineji 2. člena za besedama »Slovenske vojske« črta pika in doda besedilo »in ki so bili v koledarskem letu, za katerega se izdeluje službena ocena, vpoklicani k opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri službenem ocenjevanju vojakov, podčastnikov in nižjih vojaških uslužbencev sodeluje tudi enotovni podčastnik, če je imenovan. Enotovni podčastnik predhodno pridobi potrebne informacije in svetuje nadrejenemu, ki je pooblaščen za službeno ocenjevanje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vojaško osebo med opravljanjem vojaške službe izven države službeno ocenjuje vojaška oseba, ki ji je nadrejena po liniji poveljevanja med opravljanjem vojaške službe v državi. Pri tem upošteva pisno oceno nadrejenega – International Evaluation Report (v nadaljnjem besedilu: IER), pri katerem vojaška oseba opravlja vojaško službo izven države. Službena ocena med vojaško službo izven države se šteje za izredno službeno oceno v skladu s 3. členom tega pravilnika in se upošteva pri splošni oceni, oceni splošne vojaške usposobljenosti, oceni vojaške specialistične usposobljenosti ter oceni vodstvenih lastnosti, če ima vojaška oseba pristojnosti v sistemu vodenja in poveljevanja.«.
3. člen
V šestem odstavku 11. člena se beseda »Duhovnikov« nadomesti z besedilom »Verskega osebja (duhovnikov in pastoralnih asistentov)«.
4. člen
V četrtem odstavku 12. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vojaškim osebam, ki zaradi nosečnosti ali porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka oziroma začasne nezmožnosti za delo ali drugih upravičenih razlogov o katerih odloča načelnik Generalštaba Slovenske vojske, v ocenjevalnem obdobju niso bile ocenjene iz strelske usposobljenosti ali ocene gibalnih sposobnosti, se pri službenem ocenjevanju upošteva zadnja dobljena ocena iz teh dveh kriterijev.«.
5. člen
V 14. členu se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) IER se pri izdelavi izredne službene ocene upošteva tako, da se:
– ocena »outstanding« šteje kot ocena odličen (5);
– ocena »very good« šteje kot ocena zelo dober (4);
– ocena »good« šteje kot ocena dober (3);
– ocena »satisfactory« šteje kot ocena zadovoljiv (2);
– ocena »weak« šteje kot ocena negativen (1).«.
6. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Službena ocena se izdela v dveh izvodih, pri čemer se en izvod hrani v personalni mapi, drugi izvod pa se vroči vojaški osebi.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Službeno oceno vojaške osebe, ki opravlja vojaško službo izven države, hrani nadrejeni, ki jo po zaključku opravljanja vojaške službe ocenjevanega izven države, posreduje organizacijski enoti, pristojni za personalne mape.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vojaška oseba se lahko v skladu z Zakonom o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in Pravili službe v Slovenski vojski, zoper službeno oceno pisno pritoži. Član komisije, ki odloča o pritožbi zoper službeno oceno, ne more biti oseba, ki je službeno oceno izdelala, niti oseba, ki jo je verificirala kot višje nadrejeni.«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se doda besedilo »Za službeno ocenjevanje pripadnikov rezervne sestave letni razgovor ni potreben.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
V postopku poviševanja v činu oziroma napredovanju v razred, se službena ocena zelo dober po tem pravilniku, do uvedbe ocene zelo dober v uredbi, ki ureja poviševanje oziroma napredovanje v razred, šteje kot odlična ocena.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2009-37
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-1911-0019
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost