Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 3528-22/2010 Ob-6847/10 , Stran 2915
1. Najemodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Opis predmeta najema in lokacija: predmet oddaje v najem je neopremljen poslovni prostor, v izmeri 62 m2, znotraj poslovilnega objekta, na pokopališču v Ajdovščini, na parc. št. 362/1 in 367/2, obe k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor nima lastnih sanitarij, pač pa bo najemnik uporabljal javne sanitarije v neposredni bližini. 3. Najmanjša ponudena mesečna najemnina: najmanjša ponudbena mesečna najemnina znaša 300,00 €. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. 4. Vrsta pravnega posla: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja najema. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani najemnik predložiti ponudbo Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati: – predmet najema; – ponudbeno mesečno najemnino; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenija za samostojne podjetnike, kjer bo razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje cvetličarske dejavnosti; – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. 6. Rok sklenitve najemne pogodbe: izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu da je najugodnješi ponudnik. 7. Drugi pogoji: a) Najemnik mora sam na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje cvetličarske djavnosti. b) Vse stroške obratovanja (uporaba električne energije, poraba vode, ogrevanje itd.) nosi najemnik, ki si bo moral tudi namestiti odštevalne števce za porabljeno vodo in električno energijo. c) Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto. d) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe. e) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje v najem vse do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 31. 12. 2010. g) Za sestavo najemne pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo v pogodbi. 8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 600,00 €, na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. 9. Rok za oddajo ponudbe in datum ogleda Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora – cvetličarne.« Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 7. 12. 2010, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne, ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek 29. 11. 2010, od 11. ure do 12. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost