Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6850/10 , Stran 2908
I. Opis predmeta prodaje: 1. Parkirno mesto št. 84, id. št. 4, v kleti objekta na Lendavski ul. 5/A, površine 12,88 m2, za izklicno ceno 7.223,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin. 2. Parkirno mesto št. 59, id. št. 37, v kleti objekta na Lendavski ul. 5/A, površine 16,00 m2, za izklicno ceno 7.900,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin. 3. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/1, k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR, brez 20% DDV. 4. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR, brez 20% DDV. 5. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/3, k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR, brez 20% DDV. 6. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/4, k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR, brez 20% DDV. 7. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/5, k.o. Krog, površine 1.013 m2, za izklicno ceno 20.260,00 EUR, brez 20% DDV. Nepremičnine, parc. št. 2408/1, 2408/2, 2408/3, 2408/4 in 2408/5, k.o. Krog se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03). II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin«, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 100,00 EUR. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 8 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota. 6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 8. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 9. Javna dražba bo v ponedeljek, 6. 12. 2010 ob 12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). 10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.

AAA Zlata odličnost