Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6853/10 , Stran 2914
1. Prodajalec: MASS d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje je 100% poslovnega deleža v družbi VIVAS trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o., Aškerčeva ulica 15, Celje, matična številka 2298112, ki predstavlja osnovni vložek v višini 507.500,00 EUR. 3. Izhodišča za sestavo ponudbe Prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente: – predmet ponudbe: nakup 100% poslovnega deleža v družbi VIVAS d.o.o., Celje; – cena za nakup mora biti izražena s točno določenim evrskim zneskom; – način in rok plačila: plačilo z denarnim nakazilom na transakcijski račun prodajalca na dan sklenitve pogodbe o prodaji poslovnega deleža; – stroški: vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje, stroške notarja krije prodajalec; – rok veljavnosti ponudbe: do vključno 20. 12. 2010. 4. Naslov in rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo prispeti na naslov prodajalca, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Javno zbiranje ponudb – Vivas – Ne odpiraj!« do vključno 3. 12. 2010. 5. Odpiranje ponudb, nadaljnji postopki in izbira ponudnika: odpiranje ponudb bo nejavno. Prodajalec se lahko odloči, da bo po odpiranju ponudb izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Na podlagi tega vabila prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji deležev z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 6. Dokumentacija / ostalo: dodatne informacije v zvezi s prodajo poslovnega deleža v družbi Vivas in vpogled v poslovno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10. do 12. ure ali po predhodnem dogovoru pri Veri Šircelj, na sedežu prodajalca.

AAA Zlata odličnost