Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 478-75/2009 Ob-6840/10 , Stran 2902
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Nepremičnina parc. št. 406/34 – stanovanjska stavba, v izmeri 30 m2 in dvorišče, v izmeri 495 m2, zk. vl. št. 95, k.o. Hočko Pohorje. Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnino, ki je premet javne prodaje, znaša 61.000,00 €. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 7. 12. 2010, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 6. 12. 2010 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39911210. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom, tel. 02/222-13-05 ali mob. 031/534-533, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

AAA Zlata odličnost