Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4903. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »GO-1«, stran 13918.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »GO-1«
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Prebold je v letu 2010 sprejela Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10). V skladu z Izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta Občine Prebold, je bila za navedeno območje GO-1 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja GO-1, ki se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev.
2. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN se nahaja na jugozahodnem delu Občine Prebold, južno od naselja Kaplja vas in obsega naslednje parcele: 1371/2-del, 1371/1-del, 313/6, 313/9, 41/2, 309/3, 41/3, 41/1, 40/2, 308/2, 39, 306/2, 313/8-del, 313/27, 313/24, 313/10-del, 313/13, 313/19, 313/15, 309/2, 309/4, 309/1, 310/3, 310/5, 310/17, 310/16, 310/15, 313/14, 307/1, 310/13, 313/26, 313/5, 313/25, *23, 385-del, 386-del, 387, 306/1, 40/1, *156, 313/20, *245, *374, 318/29, 313/28 vse k.o. Latkova vas v Občini Prebold.
Območje obdelave obsega velikost 22,374 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovni podlag in izborom najustreznejše variante.
4. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+---------------------------+------------+
|Faza v postopku      |Rok izvedbe |
+---------------------------+------------+
|Objava sklepa o izdelavi  |november  |
|OPPN            |2010    |
+---------------------------+------------+
|Priprava osnutka OPPN   |november  |
|              |2010    |
+---------------------------+------------+
|Pridobitev smernic nosilcev|december  |
|urejanja prostora     |2010    |
|Obvestilo MOP o potrebnosti|      |
|izvedbe CPVO        |      |
+---------------------------+------------+
|Priprava dopolnjenega   |januar 2011 |
|osnutka OPPN        |      |
+---------------------------+------------+
|Javna razgrnitev in javna |januar 2011 |
|obravnava         |      |
+---------------------------+------------+
|Opredelitev občine do   |marec 2011 |
|stališč, pripomb in    |      |
|predlogov         |      |
+---------------------------+------------+
|Priprava predloga OPPN   |marec 2011 |
+---------------------------+------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev |april 2011 |
|urejanja prostora     |      |
+---------------------------+------------+
|Obravnava in sprejem OPPN |junij 2011 |
|na občinskem svetu     |      |
+---------------------------+------------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor CPVO – področje varstva okolja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Savinje, Lava 11, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
– Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. člen
Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzamejo investitorji - skupina lastnikov zemljišč na območju OPPN in Občina Prebold ter izdelovalec prostorskega načrta.
7. člen
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.prebold.com) ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-7/2010
Prebold, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost