Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode, stran 13916.

Na podlagi 18., 47. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06, 67/06, 103/08) se:
v prvem odstavku 13. člena dodata druga in tretja alineja, ki se glasita:
– gradnja novih objektov je dovoljena v skladu z natečajno rešitvijo za območje urejanja MS 9/1, kot je prikazano v urbanistični zasnovi, št. 350-1024/04-84, v M1:1500, oktober 2009, ki je sestavni del tega odloka;
– gradnja lahko poteka v fazah, za posamezno fazo je investitor dolžan pridobiti vsa potrebna dovoljenja za gradnjo in uporabo pripadajoče komunalne infrastrukture.
v točki a) 13. člena tekst spremeni tako, da se glasi:
morfološka enota 3B/1
– območje morfološke enote je namenjeno stanovanjsko poslovni dejavnosti,
– dovoljena je gradnja novih večstanovanjskih objektov, z zagotovitvijo poslovnega programa v pritličju (lokali, trgovine, poslovni prostori za dejavnosti, ki ne povzročajo večjih motenj v bivalnem okolju),
– dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjskih objektov,
– na obstoječih lagalno zgrajenih objektih so dovoljena nujna vzdrževalna dela,
– dovoljene so rušitve obstoječih objektov,
– dovoljena je gradnja komunalne in prometne infrastrukture,
– uredi se prostor za tržnico;
oblikovanje objektov:
– tloris objektov je podolgovat,
– etažnost objektov je K+P+1+M, do največ K+P+2+M,
– strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°, z možnostjo izvedbe frčad in lož, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta, kritine opečne barve,
– možne so hiše v delno odprtem kareju,
– objekti, ki so v situaciji označeni s številkami od 1 do 5 in se nahajajo ob regulirani Medvoški cesti in ob cesti v Pirniče so enotno oblikovani, lahko so zgrajeni v nizu, v enotni gradbeni liniji, naklon streh je do 20°,
– objekt, ki je v urbanistični situaciji označen z A, je oblikovno razgiban, predstavlja dominanto v prostoru, streha je lahko ravna ali v naklonu do 20°,
– niz objektov ob Medvoški cesti je zaključen z arhitektonsko poudarjeno dvoetažno ložo,
– objektu občinske stavbe na Cesti kom. Staneta 12 in dopolnilnemu objektu severno od nje je na vzhodni strani lahko prizidan pritlični paviljon,
– pritlični pas fasad objektov je lahko obložen z masivnim materialom (kamen, opeka), fasade objektov lahko vsebujejo arhitekturne poudarke kot na primer preklade, vogali, parapeti in podobno,
– na obstoječem gostinskem objektu z zunanjim gostinskim vrtom, ki je lociran pri mostu čez Soro, etažnosti P +1, z ravno streho, so dovoljena vzdrževalna dela in adaptacije,
– vila na naslovu Cesta komandanta Staneta 13-15 (parc. št. 50 k.o. Medvode) se ohrani v prvotni obliki brez kasnejših prizidkov, s pasom vrta na vseh štirih straneh;
zunanja ureditev:
– število parkirnih mest se določi v skladu s točko 15.7. 4. člena tega odloka,
– parkiranje je predvideno v kletnih etažah in na zunanjih površinah med objekti, parkiranje za obiskovalce je možno tudi na javnih površinah vzdolž Medvoške ceste, ceste v Pirniče in na parkirišču pred knjižnico,
– najmanj 10% gradbene parcele mora biti intenzivno ozelenjene,
– dovoz do objektov je predviden z Medvoške ceste,
– med objekti se uredi prometne in peš povezave,
– Cesta komandanta Staneta se v delu od občinske stavbe proti severu uredi kot cona za pešče, ki se na severu zaključi z mestnim trgom, vstop na severni trg mora biti poudarjen (elementi tlakovanja, cestna oprema, drevored),
– cona za pešce, razpeta med zgornji trikotni trg in spodnji glavni trg mora biti enotno tlakovana in opremljena z enotno urbano opremo,
– na obeh trgih je predvidena postavitev osrednjega arhitekturnega elementa, kot naprimer vodnjak, fontana, obelisk ali podobno,
– niz objektov ob gradbeni liniji sedanje Ceste komandanta Staneta mora biti členjen z jasnimi cezurami oziroma prehodi s poudarjenim oblikovanjem (drevesa, klopi, parapeti),
– ob Medvoški cesti in ob cesti v Pirniče je predvidena zasaditev drevoreda,
– platane ob križišču Medvoške in ceste v Pirniče se ohrani,
– gradbena linija je vsaj 5m odmaknjena od ceste oziroma pločnika;
morfološka enota 3B/2
– območje morfološke enote je namenjeno stanovanjski dejavnosti,
– dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov,
– dovoljene so rušitve obstoječih objektov,
– dovoljena so nujna vzdrževalna dela na obstoječih, legalno zgrajenih objektih,
– dovoljena je gradnja komunalne in prometne infrastrukture;
oblikovanje objektov:
– tloris objektov je podolgovat,
– etažnost objektov je K+P+1+M, do največ K+P+2+M,
– strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°, z možnostjo izvedbe frčad in lož, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta, kritine opečne barve,
– pritlični pas fasad objektov je lahko obložen z masivnim materialom (kamen, opeka), fasade objektov lahko vsebujejo arhitekturne poudarke kot na primer preklade, vogali, parapeti in podobno;
zunanja ureditev:
– število parkirnih mest se določi v skladu s točko 15.7. 4. člena tega odloka,
– parkiranje je predvideno v kletnih etažah in na zunanjih površinah med objekti, parkiranje za obiskovalce je možno tudi na javnih površinah vzdolž Medvoške ceste, ceste v Pirniče in na parkirišču pred knjižnico,
– najmanj 10% gradbene parcele mora biti intenzivno ozelenjene,
– predviden je nov dovoz do objektov s severne strani, pri Donitu,
– med objekti se uredi prometne in peš povezave;
morfološka enota 3C/1
– območje morfološke enote 3C/1 je namenjeno za dejavnost trgovine – trgovski center s pripadajočim parkiriščem,
– dovoljena je gradnja parkirne hiše,
– dovoljena so vzdrževalna dela obstoječega objekta in parkirišča,
– dovoljena je gradnja komunalnih objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
morfološka enota 9/1
– Območje morfološke enote je namenjeno parkovni ureditvi;
– Predvidena je prestavitev obstoječe plinske postaje gorvodno ob sprehajalni poti ob Savi, v skladu s pogoji upravljavca plinovoda;
– Brv preko Save mora biti čim bolj transparentna (ograja s kovinskimi prečkami in steklenimi oziroma prosojnimi elementi), njen spodnji rob mora biti nad stoletno vodo;
– Brežina Save in Sore mora biti enotno parkovno urejena, zasajena z avtohtonim drevjem in grmovnicami, s sprehajalno potjo za pešce, ki hkrati služi za vzdrževanje brežine rek;
točki b in c se črta;
v točki d se črta zadnji dve alinei;
točka d se preštevilči v točko b.
2. člen
V grafičnem delu odloka o PUP za plansko celoto 9 Medvode se v listu Škofja Loka 20 in listu Ljubljana S-11, v območju urejanja MS 9/1 črta meje med morfološkimi enotami 3B/1, 9/2, 3B/2 in 3B/4, tako, da se območje označi kot morfološka enota 3B/1.
Morfološka enota 3B/3 postane morfološka enota 3B/2.
3. člen
Ostala skupna merila in pogoji ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-101
Medvode, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost