Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 4500009445 Ob-6806/10 , Stran 2914
1. Predmet prodaje: – 1 tovorno delovno vozilo Renault Master s cerado, – 7 tovorno delovnih vozil Renault Master, – 1 tovorno delovno vozilo Twingo, – 6 kombiniranih osebnih vozil Renault Kangoo, – 8 osebnih vozil Renault Twingo, – 1 osebno vozilo Renault Clio. Natančen seznam vozil je dosegljiv pri kontaktni osebi naročnika iz 4. točke. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Vozila, ki so predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec vozil ne bo prodajal posamezno, ampak v paketu. 4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Boštjan Jurak, tel. 041/692-674, elektronski naslov: bjurak@vo-ka.si. 5. Ogled delovnih vozil je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba za vozila – Ne odpiraj«, na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 3. 12. 2010, do 10. ure. Ponudbe, prispele po navedenem roku, se ne bodo upoštevale. 7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno za vsako vozilo posebej ter skupno ceno za vsa vozila (seštevek posameznih cen). 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Vozila bodo prodana po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema obvestila podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Kupec vozil je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla, že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

AAA Zlata odličnost