Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4866. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, stran 13801.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07 in 88/09), se v celotnem besedilu beseda »pripravek« v vseh sklonih nadomesti z besedo »zmes« v ustreznem številu in sklonu.
2. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe te uredbe, razen določbe glede mejnih vrednosti pod točko 3.1.1 iz II. dela priloge 2a, se ne uporabljajo za naprave iz točk 2.1, 3.1 in 18.1 iz I. dela priloge 2a te uredbe, če se v njih uporabljajo organska topila z vsebnostjo halogeniranih organskih spojin, ki je enaka ali večja od 1% celotne mase organskega topila.«.
3. člen
V 3. členu se 33. točka spremeni tako, da se glasi:
»33. R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 in R 68 so opozorilni stavki za zdravju škodljive, rakotvorne, mutagene in za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s predpisi o kemikalijah;«.
Doda se nova 34. točka, ki se glasi:
»34. H 340, H 341, H 350, H 350i, H 351, H 360D in H 360F so stavki o nevarnosti za mutagene, rakotvorne ali za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s predpisi o kemikalijah.«.
4. člen
V 4. členu se v 4. točki besedilo »R 60 ali R 61« nadomesti z besedilom »R 60, R 61 ali R 68«.
5. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mejna koncentracija snovi z opozorilnimi stavki R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ali R 68 ali stavki o nevarnosti H 340, H 341, H 350, H 350i, H 351, H 360D ali H 360F je pri emisiji hlapnih organskih spojin, ki je enaka ali večja od masnega pretoka 10 g/h, enaka 2 mg/Nm3.«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »R 40« doda besedilo »ali R 68«.
7. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za naprave, opremljene z napravo za čiščenje dimnih plinov, katerih emisije hlapnih organskih spojin ne presegajo mejne vrednosti masnega pretoka iz prejšnjega odstavka, in za naprave, ki niso opremljene z napravo za čiščenje dimnih plinov, so obvezne občasne meritve, in sicer:
– enkrat na leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega vrednost masnega pretoka 2 kg/h, izraženo v kg celotnega organskega ogljika,
– vsako tretje leto, če vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, presega mejni masni pretok celotnih organskih snovi, določen s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
– vsako peto leto, če je vsota masnih pretokov emisije hlapnih organskih spojin iz vseh naprav na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, manjša od mejnega masnega pretoka celotnih organskih snovi, določenega s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena se za naprave za kemično čiščenje, ki uporabljajo topila na podlagi ogljikovodikov, glede obratovalnega monitoringa uporabljajo določbe, določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, in določbe, določene v predpisu, ki ureja program obratovalnega monitoringa za naprave za kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov.«.
8. člen
V prilogi 2a se v I. delu v točkah 4.1 do 4.4 v tretjem stolpcu številka »15« nadomesti s številko »0,5«.
V II. delu se v točki 5.1.1 v prvem stolpcu besedilo »0,5–15« nadomesti z besedilom »več kot 0,5«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Nova 34. točka 3. člena se začne uporabljati 1. decembra 2010.
10. člen
Dosedanji prvi odstavek 6. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07 in 88/09), se uporablja do 30. novembra 2010.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0085
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost