Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

111. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
112. Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
113. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
114. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
115. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

Sklepi

90. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide

MINISTRSTVA

116. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah
118. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Centra za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje
119. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2010
120. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2010
121. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2010
122. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2010
123. Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
124. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

125. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
126. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Hrastnik
127. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

91. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
92. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2010

OBČINE

Brežice

93. Spremembe Statuta Občine Brežice

Grosuplje

94. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Kočevje

95. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta
96. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

Mislinja

97. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2010
98. Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice
99. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
100. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
101. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
102. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2010

Moravske Toplice

103. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice
104. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2010
105. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Murska Sobota

106. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

Novo mesto

107. Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)

Postojna

108. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«

Slovenj Gradec

109. Sklep o članstvu v združenju mestnih občin Slovenije (št. 2.1-522)

Šentjur

110. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju cone »Grajski log 2«

POPRAVKI

128. Popravek Obvezne razlage Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti