Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 48 Ob-8691/09 , Stran 47
z naslednjo vsebino: 1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev oziroma gradbenih del): posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Mavčiče – LOT VN: primarna oprema 110 KV stikališča. (b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče. 4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe julij 2011. 5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Roman Modic, univ. dipl. inž. el., tel. 01/4749-140, 01/4749-274, 041/758-540, faks 01/4749-272, e-mail: roman.modic@sel.si. (b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: Znesek 300,00 EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR, št. 03106-1002519638, pri SKB d.d. banki (za HE Mavčiče – LOT VN). 6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: Ponudbo je potrebno predložiti do 9. 2. 2010, do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 9. 2. 2010, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, ob 12. uri. 8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti razpisanih dobav in del. 9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih. 10. Merila za ocenitev ponudb: Ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v razpisnih določilih). 11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 895.000,00 EUR (brez DDV). 12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: / 13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2010, za objavo dne 15. 1. 2010.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti