Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Ob-1006/10 , Stran 49
1. Predmet prodaje: motorni čoln PI- 50, model »PASARA«, izdelan leta 1969, s strani izdelovalca Ante Sandrića. Plovilo je redno vzdrževano in je plovno. Trup iz lesa. Dolžina: 7,48 m. Širina: 2,42 m. Vrsta motorja: vgrajeni. Znamka motorja: Yanmar, model 3JH4E, serijska številka motorja E00955, moč (kW) 29,4. Veljavnost vpisnega lista: 7. 5. 2010. 2. Izklicna cena za navedeno plovilo iz 1. točke je skupno 4.500,00 EUR in ne vključuje DDV, katerega plača kupec. 3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, do 3. 2. 2010, do 12. ure, z oznako: »Ponudba za odkup plovila – ne odpiraj«. 4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne 4. 2. 2010, ob 10. uri, v prostorih Morske biološke postaje Piran, Fornače 41, Piran. 5. Pogoji dražbe z javnim zbiranjem ponudb: – Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še potrdilo o vplačani 10% varščini od izklicne cene v višini 450,00 EUR, z izjavo, da nima zapadlih obveznosti do svojih upnikov in parafiran izvod prodajne pogodbe. Pravne osebe morajo priložiti izpis potrdila o indentifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti. – Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bo ponujena cena enaka izklicni ceni ali višja. – Plovilo si zainteresirani ponudnik lahko ogleda v petek 22. 1. 2010, ob 9. uri. Predstavnik prodajalca Marko Tadejević bo zainteresirane ponudnike čakal pred privezom v mandraču mesta Piran, nasproti pomorskega muzeja. – Pravne osebe morajo ponudbi predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko, – predloži izvirnik osebnega dokumenta, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – predloži izvirnik osebnega dokumenta, – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. – Sestavni del razpisnih pogojev je vzorec ponudbe ter besedilo prodajne pogodbe, ki vsebuje vsa določila prodajne pogodbe razen kupca in cene, ki se nahaja na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo, na naslovu: www.nib.si, v rubriki »O inštitutu«, podpoglavje »Javna naročila«. – Ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene v višini 450,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. 01100-6030344630; ponudba ponudnika, katerega varščina ne bo prispela na račun prodajalca pred javnim odpiranjem ponudb, ne bo obravnavana. – Osebe, ki se bodo udeležile javnega odpiranja ponudb morajo pred javnim odpiranjem komisiji, ki bo odpiranje vodila predložiti: Predstavniki pravnih oseb: – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec), – predloži izvirnik osebnega dokumenta. Fizične osebe: – predloži izvirnik osebnega dokumenta. – V primeru več najugodnejših ponudb bodo najugodnejši ponudniki pozvani, da v roku 8 dni podajo nove ponudbe, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. – Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo in v roku 8 dni po uveljavitvi pogodbe pa plačati kupnino. – Plačilo kupnine v roku določenem s pogodbo je bistvena sestavina pravnega posla. – Uspelemu ponudniku se varščina obračuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa se v roku 8 dni po preteku roka za zbiranje ponudb brezobrestno vrne na transakcijski ali tekoči račun. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v predpisanem roku se šteje, da odstopa od nakupa, morebitna že sklenjena pogodba se šteje za razdrto, plačana varščina pa ostane prodajalcu kot skesnina. – Plovilo se proda po načelu videno – kupljeno. Plovilo je bremen prosto. – Stroške overitve pogodbe pri notarju, davka na dodano vrednost in druge eventualne dajatve plača kupec.

AAA Zlata odličnost