Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 9/2010 Ob-1002/10 , Stran 42
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. A. Kinematografska distribucija: 1. Predmet razpisa: – sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, priznanih, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, – film, ki je predmet sofinanciranja, je lahko igrani, animirani ali dokumentarni dolgometražni film, – komercialni studijski filmi niso predmet razpisa oziroma sofinanciranja. 2. Razlaga pojmov: – kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promocijske aktivnosti, – distributer je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. 3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«: – za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa. 4. Filmi, za katere lahko distributer dobi finančno pomoč na ciljnem razpisu, morajo biti predvajani v kinematografskih dvoranah v Sloveniji na najmanj 40 projekcijah. 5. Posamezni distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo z največ 5 projekti. 6. Distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo za pridobitev sredstev za: – nakup ali izdelavo največ 2 filmskih kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije, – tehnično obdelavo filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje), – promocijo filmov iz prve alineje te točke. 7. Splošni razpisni kriteriji: V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kakovost filma, 1–10 točk, – kritiške ocene in festivalske nagrade, 1–10 točk. 8. Zahtevana dokazila za predlagatelje-distributerje so našteta v razpisni dokumentaciji. 9. Sofinancira se distribucija posameznega filma. 10. Finančnih sredstev, pridobljenih na ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni mogoče prenesti na podizvajalce ali druge osebe. 11. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis za področje kinematografske distribucije filmov, je 73.000,00 EUR. 12. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50% vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči 6.000 EUR. B. Mreža art kinematografov: 13. Predmet razpisa – sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, 77/08). 14. Razlaga pojmov: – kinematograf je javni prikazovalec, ki je registriran za kinematografsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. 15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki: – deluje kontinuirano vse leto, – ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej, – ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja, – poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20% projekcij na platnu, za katero podaja vlogo. 16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom: – razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture za javno predvajanje filmov na posameznem platnu, – pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno platno. 17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov bodo upoštevani naslednji kriteriji: – da je projekt tehtno in vsebinsko obrazložen, 1–10 točk, – da je razvoj predlaganega segmenta tehnične infrastrukture pomemben za enakomeren razvoj kinematografske mreže na celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–10 točk. 18. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji. 19. Predlagatelj je dolžan podati poročilo o prikazovanju kakovostnih, priznanih, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, še posebej filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, za obdobje od 1. 1. 2010 dalje. 20. Natančni roki za oddajo poročil bodo določeni s pogodbo o sofinanciranju. 21. Na javnem razpisu lahko s projekti kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano. Skupna višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 50% predračunske vrednosti projekta. 22. Prejemnik sredstev za infrastrukturo mora ohraniti investicije za odobreni namen in program najmanj pet let po zaključku investicij. 23. Predlagatelj projekta mora za vsako od alinej 16. točke razpisa vložiti ločeno prijavo oziroma vlogo. 24. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja art mreže je: 134.000,00 EUR. Splošno za oba dela: 25. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov. 26. Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. 27. Predlagatelji ne morejo kandidirati na razpisu, če imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in drugih posrednih proračunskih uporabnikov. 28. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje skupno število prejetih točk, ki jih lahko posamezni ocenjevalec podeli posameznemu projektu, je v segmentu distribucije za dva kriterija 20 točk in v segmentu mreže art kinematografov za dva kriterija prav tako 20 točk. 29. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05). 30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje, torej projekti, ki bodo prejeli višje število točk po obeh kriterijih. Dokončni izbor projektov bo opravljen v skladu z razpoložljivimi sredstvi. S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v skladu s 94. členom ZUJIK sklenilo pogodbo o sofinanciranju projektov. 31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje ministrica, pristojna za kulturo. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev. 32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010, ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2010. 33. Razpis se prične dne 15. 1. 2010, zaključi pa dne 15. 2. 2010. 34. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni list, – spisek obveznih prilog, – obrazce št. 1., 2., 3., in 4. ter – izjava št. 1., 2. in 3. za posamezne projekte. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si, prav tako pa jo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana). 35. Vpogled v razpisno dokumentacijo: Predlagatelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo do datuma zaključka razpisa v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana). 36. Oddaja in dostava prijav na razpis: Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vsak posamezen projekt je vloga zase in mora biti oddan v svoji kuverti. Prijavitelj mora zanj priložiti vse zahtevane priloge. Prijava mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 15. 2. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka, v zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj JPR-KT-2010 – Distribucija« ali »Ne odpiraj JPR-KT-2010 – ART mreža«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov oziroma sedež. 37. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Kasnejših dopolnitev Ministrstvo za kulturo RS v skladu z ZUJIK ne bo upoštevalo. 38. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila upravičena oseba. Take vloge bodo zavržene. Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin oziroma prilog, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja, ki ne bo upošteval omejitve prijave števila projektov na razpis znotraj segmenta kinematografske distribucije, kot je navedena pod točko 5. besedila tega razpisa. Take vloge bodo zavržene kot nedovoljene. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. oziroma 13. točko besedila razpisa (predmet razpisa) se zavrnejo. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 39. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Branko Jezovšek, tel. 01/369-59-83, elektronska pošta: branko.jezovsek@gov.si. 40. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru: Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, najkasneje 20 dni po končanem razpisnem roku. Ministrstvo bo o izidih razpisa obvestilo predlagatelje najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.

AAA Zlata odličnost