Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Ob-1032/10 , Stran 63
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 5883679, davčna številka: SI44743548. 2. Predmet prodaje in izklicna vrednost a) Stanovanje št. 06, s skupno stanovanjsko površino 76,26 m2 (prodajna površina 68,63 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Center 4, Črna na Koroškem, parc. št. 80/8, objekt vpisan v zemljiškoknjižnem vložku št. 151, k.o. Črna, z izhodiščno ceno: 35.980,72 EUR. Stanovanje je prazno. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo urejajo kupci sami. b) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko površino 61,68 m2 (prodajna površina 49,16 m2), v I. nadstropju v mansardi poslovno stanovanjske hiše na naslovu Center 117, Črna na Koroškem, parc. št. 254/1, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 480/2, k.o. Črna, pod identifikacijsko številko 906-289-(2E), z izhodiščno ceno: 20.968,29 EUR. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Nepremičnini, ki sta predmet javne ponudbe sta last Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni nepremičnin 2% davek na promet nepremičnin ni vključen. Plača ga prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec. S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeni izhodiščni ceni nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnini sta naprodaj po sistemu videno – kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij, in bosta prodani ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 4.2 Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh po nejavnem odpiranju ponudb. 4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino. Prodajalec nato pozove k sklenitvi pogodbe ponudnika, ki je predložil drugo najugodnejšo ponudbo. 4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino. 4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10% ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na Koroškem, številka 01216-0100010176 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja) in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 5.2 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine na katero se ponudba nanaša, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – način in rok plačila kupnine, – priloge iz točke 5.5 teh pogojev. 5.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (z dne 15. 1. 2010). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana. 5.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja (z navedbo številke in naslova stanovanja)« na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem najkasneje do 1. 2. 2010, do 12. ure. 5.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o plačani varščini, – kopijo davčne številke oziroma ID za DDV, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5.6 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 5.7 Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa. Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 1. 2. 2010, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ne bo javno. 6.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Črna na Koroškem oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika. 6.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval nepravočasnih ponudb. 6.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 1. 2. 2010, do 12. ure, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja (z navedbo številke in naslova stanovanja)«. Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave ponovne javne ponudbe dalje ali na spletni strani Občine Črna na Koroškem http://www.crna.si. 7. Dodatne informacije Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo ponovnega javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se obrnite na Jasmino Omerović, tel. 02/870-48-13 ali GSM 031/784-626; e-mail: jasmina.omerovic@crna.si. Besedilo ponovnega javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, tj. na oglasni deski Občine Črna na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na Koroškem http://www.crna.si in v Uradnem listu RS (z dne 15. 1. 2010).

AAA Zlata odličnost