Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

157. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije

Sklepi

130. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Knoxvillu

MINISTRSTVA

131. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2009
132. Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
133. Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
134. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2010
135. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2010
136. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
158. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
159. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti
160. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
161. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
162. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
163. Spremembi Državnotožilskega reda

BANKA SLOVENIJE

137. Sklep o sistemu jamstva za vloge
138. Navodilo za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

139. Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku
140. Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2010
141. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
142. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

143. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
144. Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

OBČINE

Borovnica

145. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«

Dolenjske Toplice

146. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Ig

147. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig

Koper

148. Odlok o pristaniščih
149. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
150. Sklep o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije

Krško

151. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska gradnja Gmajna 3

Laško

152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Taborje II. Laško (KS11)

Ljubljana

153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
154. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2010

Novo mesto

155. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (SD OLN PSC Mačkovec-1)

Zagorje ob Savi

156. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

POPRAVKI

164. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2010

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost