Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Ob-8643/09 , Stran 59
Za prodajo: 1. zasedenega stanovanja na naslovu Ribiški trg 7, Koper, s koristno površino 55,26 m2, stoječega na parc. št. 240/2, zk. vložek št.1206/2, k.o. Koper, v načrtu etažne delitve označenega s št. 2.E., za kupnino 70.410,00 EUR. 2. zasedenega stanovanjskega objekta na naslovu Pomjan 38, Pomjan, s koristno površino 51,22 m2, stoječega na parceli št. 27/2.S, v izmeri 126m2, zk. vložek št.1339, k.o. Pomjan, za kupnino 32.865,00 EUR. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Prodajni pogoji so naslednji: 1. Ponudba kupca mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. 2. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% cene na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna plačila – urad Koper, z obveznim sklicem na številko 00 20100000. 3. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 1. 2. 2010, do 12. ure, na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. 4. Pri nakupu ima najemnik oziroma uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne pravice se mora najemnik oziroma uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni od obvestila. 5. Sprememba lastnika objekta, ki je predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe najemno razmerje, kar pomeni, da je novi lastnik z najemnikom oziroma uporabnikom dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino. 6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. 7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 15. dneh po odpiranju ponudb. 8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov, v korist lastnika. 9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna plačila – urad Koper. 10. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15. dneh po odpiranju ponudb. 11. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem povezanih kasnejših reklamacij. 12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5, in po tel. 664-64-21. 13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.

AAA Zlata odličnost