Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 6038-4/2009 Ob-8655/09 , Stran 39
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih tekmovanj ter udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih ter olimpijadah za učence, dijake in študente višjih strokovnih šol v šolskem letu 2009/2010 (od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: a) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja); b) organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij: – kultura, kulturna in naravna dediščina, – umetnost, – trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, – poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja); c) udeležbe na evropskih ali svetovnih mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah, po predhodno izvedenem izboru na državni ravni (v nadaljevanju: mednarodna tekmovanja). Predmet javnega razpisa niso tekmovanja iz športa. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za organizacijo in izvedbo tekmovanja za posamezno tekmovalno področje ter stopnjo tekmovanja glede na tekmovalno gradivo ali subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na mednarodnem tekmovanju (v nadaljevanju: prijavitelj): a) Prijavitelji morajo sami organizirati in izvesti posamezno tekmovanje ter stopnjo tekmovanja. Če pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodeluje še kakšen drug subjekt, ki ni prijavitelj, mora prijavitelj v prijavi na javni razpis to zapisati in natančno opredeliti vlogo drugega subjekta. Prijavitelj je neposredno odgovoren za izbiro in dejanja drugih subjektov pri organizaciji in izvedbi posameznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja. Sredstva iz javnega razpisa pridobi le prijavitelj, ki je odgovoren za njihovo namensko porabo. b) Prijavitelj lahko kandidira na javnem razpisu, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega stavka morajo urejati: – splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja), – razpis tekmovanja, – organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in priprava nalog), – priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število), – postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad, – postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja, – financiranje tekmovanja. c) Prijavitelj poda prijavo (obrazec A), ki mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, predložena na ustreznih obrazcih in opremljena s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi mora priložiti naslednje priloge: – kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2009/2010, – pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja. d) Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za organizacijo oziroma izvedbo tekmovanja tudi iz drugih virov, ki bodo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega tekmovanja. e) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja, če se le-to zaključi najkasneje do konca meseca aprila 2010 ali drugo državno tekmovanje oziroma mednarodno tekmovanje, če je le-to zaključeno najkasneje do konca meseca avgusta 2010. f) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja ali drugo državno tekmovanje, če organizira najmanj dve stopnji tega tekmovanja (na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja). g) Prijavitelj se lahko prijavi, če je izpolnil vse svoje obveznosti kot pogodbena stranka ministrstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu 2009. To ne velja za prijavitelje, ki niso bili pogodbena stranka iz tu omenjenega razpisa. h) Prijavitelj lahko prijavi več različnih tekmovanj, vendar vsako tekmovanje na svojem obrazcu, v posamezni zaprti kuverti. Mednarodno tekmovanje se šteje kot samostojno tekmovanje. i) Prijavitelj mora na podlagi predhodno izražene želje šole zagotoviti prevod tekmovalnih nalog na področju italijanske narodne skupnosti. 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 248.851,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2010, in sicer je vrednost sofinanciranja po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) naslednja: – 212.495,00 EUR s PP 7098 – tekmovanja učencev in dijakov ter – 36.356,00 EUR s PP 7167 – mednarodna dejavnost. Sredstva javnega razpisa so razdeljena po naslednjih področjih: a) 121.142,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja (PP 7098), b) 91.353,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj (PP 7098) in c) 36.356,00 EUR za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih (PP 7167). Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, določi strokovna komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v javnem razpisu. Strokovna komisija lahko v primeru presežka sredstev pri državnih tekmovanjih iz znanja prerazporedi ta presežek na druga državna tekmovanja in obratno. Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v šolskem letu 2009/2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ministrstvom. 6. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav a) Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijave morajo biti predložene v zaprti kuverti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, najkasneje do 15. 2. 2010, do 12. ure, oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan. b) Opremljenost prijave: Prijavo za posamezno tekmovanje je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010«, – naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, – naslov prijavitelja. V posamezni zaprti kuverti je lahko prijava le za eno tekmovanje. Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. 7. Datum odpiranja pravočasno prispelih prijav za dodelitev sredstev Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih kuvert, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo 22. 2. 2010, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno. Strokovna komisija nato ugotovi, ali so prijave popolne glede na razpisne pogoje. Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo. Strokovna komisija opravi dokončen pregled in oceni popolne prijave. 8. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev a) Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Merila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocenjevanje prijav poteka na naslednji način: – če merilo ni doseženo, se oceni z 0 točkami, – če je merilo doseženo, se pri posameznem merilu oceni s številom točk oziroma v razponu od najnižjega do najvišjega števila točk. Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dobljenih pri ocenjevanju na javni razpis prijavljenih tekmovanj, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, in to ločeno za državna tekmovanja iz znanja, druga državna tekmovanja in mednarodna tekmovanja. Vrednost točke se določi po končanem pritožbenem postopku. Kolikor višina sredstev po vrednotenju posameznega tekmovanja preseže višino sredstev, za katera je zaprosil prijavitelj (v nadaljevanju: maksimum), se presežek nad vrednostjo tekmovanja dodeli tekmovanjem, ki še niso dosegla maksimuma. Vrednotenje tekmovanj, ki še niso dosegla maksimuma, se nadaljuje, pri čemer se izvzamejo tekmovanja, ki so maksimum že dosegla. Deleži posameznih tekmovanj v vsoti točk vseh tekmovanj, ki še niso dosegla maksimuma, predstavljajo osnovo (utež) za porazdelitev vsote presežnih sredstev nad vrednostjo posameznih tekmovanj, ki so maksimum že dosegla. Po potrebi se postopek nadaljuje toliko časa, dokler niso razdeljena vsa sredstva oziroma dokler vsa tekmovanja ne dosežejo predlagane višine sredstev. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Minister odloči s sklepom o izidu posamezne prijave. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 75 dneh od dneva odpiranja. Izbrani prijavitelji bodo o višini sredstev obveščeni po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove in ne predlaga podaljšanja roka za sklenitev pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo na javni razpis. 10. Pritožbeni postopek Prijavitelj lahko vloži pisno pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa o izidu na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa, – obrazec A (prijavni obrazec), – obrazec B (končno poročilo), – obrazec C (zahtevek za izplačilo), – vzorec pogodbe. 12. Informacije o razpisni dokumentaciji Javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani ministrstva (http://www.mss.gov.si). Prijavitelji pa jo lahko v roku javnega razpisa dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, od 9. do 11. ure. Dodatne informacije na e-naslovu: marjetka.loborec-skerl@gov.si. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost