Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 478-01-0015/2009-10 Ob-1031/10 , Stran 56
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. 2. Opis predmetov prodaje Predmet javne dražbe sta nepremičnina s parc. št. 3737, poslovna stavba, v izmeri 254 m2, igrišče, v izmeri 503 m2 in nepremičnina s parc. št. 1925/2, igrišče, v izmeri 1.000 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 560, k.o. Opatje selo. Parcela št. 3737, k.o. Opatje selo, na kateri stoji stavba nekdanje osnovne šole v Opatjem selu, se nahaja v centralnem delu naselja Opatje selo in na zahodni strani sega do regionalne ceste Miren - Kostanjevica na Krasu. Na vhodnem delu pred objektom je manjše lastno parkirišče. Parcela št. 1925/2, k.o. Opatje selo, se nahaja vzhodno od stavbe nekdanje šole in je dostopna le preko parcele št. 3737, k.o. Opatje selo. Trenutno se uporablja kot igrišče otroškega vrtca. Po razpoložljivih podatkih je bil objekt zgrajen okrog leta 1930 kot enonadstropen in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami in visokimi višinami ter potrebnimi spremljajočimi prostori. Pred okrog 25 leti je bilo pritličje adaptirano za otroški vrtec, nadstropje pa je bilo opuščeno in nevzdrževano. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je izklicna cena 237.400,00 €. Najnižji znesek višanja je 500,00 €. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga poravna kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, v sejni sobi v 1. nadstropju, in sicer v sredo, dne 10. 2. 2010, ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnini s parc. št. 3737 in 1925/2, obe k.o. Opatje selo, znaša 23.740 € in se plača na podračun proračuna št. 01275-0100014366, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Opatje selo. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Zaradi uporabe nepremičnin v vzgojno-varstvene namene bo izročitev nepremičnin v neposredno posest kupca bo predvidoma možna po 31. 8. 2010. V času od podpisa kupoprodajne pogodbe pa do prevzema nepremičnin v posest, kupec nima pravice uporabniku nepremičnin zaračunavati najemnine, kar se bo posebej opredelilo v kupoprodajni pogodbi. Obratovalne stroške v zvezi z uporabo nepremičnin bo nosil uporabnik do izročitve nepremičnin v neposredno posest kupca. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe lahko pokličete na tel. 330 46 70. 9. Opozorilo: pristojna komisija lahko s soglasjem župana do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 9. 2. 2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Opatje selo«, na naslov Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni; – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – osebni dokument (fizične osebe); – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Če draži več dražiteljev, je uspeli dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Pogodba o prodaji bo sklenjena z uspelim dražiteljem najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo izdal prodajalec po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost