Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

97. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2010, stran 292.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. seji dne 7. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mislinja za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Mislinja za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.669.576
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.655.935
70  DAVČNI PRIHODKI               3.285.323
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.965.582
   703 Davki na premoženje            104.418
   704 Domači davki na blago in storitve     215.323
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               370.612
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     235.006
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.513
   712 Globe in druge denarne kazni         4.561
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     456
   714 Drugi nedavčni prihodki          128.076
72  KAPITALSKI PRIHODKI               99.889
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     949
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       98.940
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.913.752
   740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.051.818
   740 Prejeta sredstva iz občinskih       442.334
   proračunov
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  419.600
   EU za kohezijsko politiko
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   780 Prejeta sredstva ISPA              0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         6.986.694
40  TEKOČI ODHODKI                1.158.243
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     170.964
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     27.421
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        913.608
   403 Plačila domačih obresti           1.914
   409 Rezerve                   44.336
41  TEKOČI TRANSFERI               1.318.662
   410 Subvencije                 34.597
   411 Transferi posameznikom in         615.486
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   179.176
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       489.403
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            4.440.750
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.440.750
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             69.039
   431 Investicijski transferi pravnim in     64.588
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim     4.451
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –317.118
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
   IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     1.147
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.147
   750 Prejeta vračila danih posojil        1.147
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      1.147
   DELEŽEV (440+441+442+443)
   440 Dana posojila                1.147
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                 10.628
   550 Odplačila domačega dolga          10.628
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      327.746
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –10.628
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     317.118
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          554.582
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mislinja.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 40.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občina Mislinja se v letu 2010 predvidoma ne bo dodatno zadolževala.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-7/2009
Mislinja, dne 8. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost