Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 671-0001/2010 Ob-8640/09 , Stran 45
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta pravilnik in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2010. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. 3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za študente, šolska tekmovanja, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport), – športna rekreacija (programi redne vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let), – kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov), – vrhunski šport (kategorizacija športnikov), – šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba objekta, strokovni kader), – programi razvojnih in strokovnih nalog v športu (usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne prireditve). 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sevnica, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, – imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih. 5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Sevnica: športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa (pod pogojem, da so v letnem programu športa), organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide, ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 91.950,48 EUR. 7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavo na razpis je potrebno, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddati osebno ali po pošti v zaprti kuverti do 5. 2. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za šport 2010 – ne odpiraj!« Na hrbtni strani kuverte morata biti navedena ime in naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto, najpozneje do 5. 2. 2010 (datum poštnega žiga na dan 5. 2. 2010). Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. 9. Datum odpiranja vlog Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 10. 2. 2010, v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2010. 11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: razpisna dokumentacija je od 15. 1. 2010 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica pri Borutu Bizjaku (tel. 07/81-61-078, 051/680-286, 041/738-380, e-naslov: borut.bizjak@kstm.si).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti