Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

103. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice, stran 296.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) in 32. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/09) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice
1. člen
Besedilo prvega odstavka 1. točke 17. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/09), se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovo za vrednotenje predstavljajo stroški kotizacije za pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti 1., 2. in 3. stopnje Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, izobraževanja za pridobitev licence, druga strokovna izobraževanja ter izpopolnjevanja (Tabela 9).«
2. člen
4. točka 17. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Iz proračuna Občine Moravske Toplice se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne in druge literature.
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim ciljem in namenom publikacije ter natančen finančni načrt.
Občina Moravske Toplice sofinancira dejavnost izdajanja strokovne in druge literature v skladu s kriteriji, določenimi v tabeli 10, vendar skupni znesek sofinanciranja ne sme presegati 50% upravičenih stroškov tiskanja.«
3. člen
Drugi odstavek 5. točke 17. člena pravilnika se črta.
4. člen
V Prilogi Tabela 1 se v nazivu: Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih – razširjenost športne panoge, črtajo besede: »odraslih – razširjenost športne panoge«.
Besedilo drugega stolpca prve vrstice se spremeni tako, da se glasi: »240«.
Besedilo drugega stolpca druge vrstice se spremeni tako, da se glasi: »240–400«.
Besedilo drugega stolpca tretje vrstice se spremeni tako, da se glasi: »300–800«.
5. člen
V Prilogi Tabela 2 se v nazivu: Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih kakovost športnih dosežkov za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih športih: za ekipe, črta beseda: »odraslih«.
6. člen
V Prilogi Tabela 3: se v nazivu »Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih – kakovost športnih dosežkov za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih športih: za posameznike, črta beseda »odraslih«.«
7. člen
V prilogi Tabela 4 se v nazivu: »Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih – kakovost športnih dosežkov za dosežene rezultate v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih, črta beseda »odraslih«.«
8. člen
Za Tabelo 8 v Prilogi, se dodajo:
Tabela 9:
+-------------------------------------------------+------------+
|         Naziv programa         | Št. točk |
+-------------------------------------------------+------------+
|3. stopnja usposabljanja za vzgojno-       |  200   |
|izobraževalno delo                |      |
|strokovnih delavcev v športu           |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|2. stopnja usposabljanja za vzgojno-       |  150   |
|izobraževalno delo                |      |
|strokovnih delavcev v športu           |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|1. stopnja usposabljanja za vzgojno-       |  100   |
|izobraževalno delo                |      |
|strokovnih delavcev v športu           |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Izobraževanje za pridobitev licence       |   50   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Drugo strokovno izobraževanje          |   30   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Izpopolnjevanje                 |   10   |
+-------------------------------------------------+------------+
Tabela 10:
+-------------------------------------+------------------------+
|  Strokovna in druga literatura  |    Št. točk    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Obseg do 20 strani          |      10      |
+-------------------------------------+------------------------+
|Obseg 21–50 strani          |      30      |
+-------------------------------------+------------------------+
|Obseg 51 in več strani        |      50      |
+-------------------------------------+------------------------+
Tabela 11:
+------------------------+------------------------+------------+
|Tekmovanja in prireditve|  Obseg prireditve  | Št. točk |
+------------------------+------------------------+------------+
|Pokali in turnirji   |do 5 udeleženih ekip  |   10   |
+------------------------+------------------------+------------+
|            |6–10 ekip        |   30   |
+------------------------+------------------------+------------+
|            |nad 10 ekip       |   50   |
+------------------------+------------------------+------------+
|Pohodi         |do 100 udeležencev   |   10   |
+------------------------+------------------------+------------+
|            |101–300 udeležencev   |   30   |
+------------------------+------------------------+------------+
|            |301 in več udeležencev |   50   |
+------------------------+------------------------+------------+
|Druge prireditve    |do 50 udeležencev    |   10   |
+------------------------+------------------------+------------+
|            |51–100 udeležencev   |   30   |
+------------------------+------------------------+------------+
|            |100 in več udeležencev |   50   |
+------------------------+------------------------+------------+
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00008/2009-2/502
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost