Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 478-54/2006/26(1525-05) Ob-8682/09 , Stran 59
1. Ime in sedež organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Kompleks nepremičnin v Medvedjaku, ki predstavlja parc. št. 1513/110, v naravi stanovanjska stavba v izmeri 142,00 m2, parc. št. 1513/111, v naravi dvorišče v izmeri 847,00 m2, stanovanjska stavba v izmeri 82,00 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 59,00 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 6,00 m2, vse k.o. Trava, parc. št. 1513/112, v naravi pot v izmeri 227,00 m2 ter parc. št. 1513/113, v naravi pot v izmeri 16,00 m2, obe k.o. Trava, ter parc. št. 1513/114, v naravi dvorišče v izmeri 3.403 m2, poslovna stavba v izmeri 135 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 18 m2, k.o. Trava, in parc. št. 1513/109, v naravi dovozna pot v izmeri 70,00 m2 ter parc. št. 1513/115, v naravi dovozna pot v izmeri 66,00 m2, obe k.o. Trava. Skupna kvadratura zemljišča, ki je predmet prodaje, je 5.071,00 m2. Lastnika: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, v deležu 8216/10000 in Občina Loški Potok, v deležu 1784/10000. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh nepremičnin, bo izločena iz nadaljnje obravnave. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za navedene nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 127.000,00 €. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene (ne izhodiščne!) cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic št. 28 17116-2990008-39903110. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Petrom Šubicem, tel. 01/898-65-41, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi s nepremičninami, ki so predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov sasa.renko@gov.si. 7. Oblika ponudbe Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za nakup kompleksa nepremičnin v Medvedjaku«. Številka zadeve: 478-54/2006. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 2. 2. 2010, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 2. 4. 2010. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – možen je samo odkup celotnega kompleksa nepremičnin; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po opravljeni izbiri; – izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 2. 2010, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 12. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost