Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 478-01-0013/2009-6 Ob-1030/10 , Stran 55
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. 2. Opis predmetov prodaje Predmet javne dražbe so: – nepremičnina s parc. št. 1797, porušen objekt, v izmeri 68 m2, dvorišče, v izmeri 234 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 13, k.o. Sela na Krasu, – nepremičnina s parc. št. 1223, neplodno, v izmeri 71 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 201, k.o. Sela na Krasu. Nepremičnini se nahajata v osrednjem delu naselja Sela na Krasu, na zahodni strani lokalne ceste skozi naselje. Na skrajnem severozahodnem delu nepremičnine s parc. št. 1797, k.o. Sela na Krasu, stoji starejša stanovanjska hiša, ki je v fazi rušenja. Preostali del nepremičnine s parc. št. 1797, k.o. Sela na Krasu, in nepremičnina s parc. št. 1223, k.o. Sela na Krasu, v naravi predstavljata dvorišče. Obe nepremičnini sta po namenski rabi opredeljeni kot obstoječe stavbno zemljišče. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je izklicna cena 19.000,00 €. Najnižji znesek višanja je 500,00 €. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga poravna kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, v sejni sobi, v 1. nadstropju, in sicer v sredo, dne 3. 2. 2010, ob 10. uri. 7. Višina varščine: varščina za obe nepremičnini znaša 1.900,00 EUR in se plača na podračun proračuna, št. 01275-0100014366, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Sela na Krasu. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe lahko pokličete na tel. 330-46-70. 9. Opozorilo: pristojna komisija lahko s soglasjem župana do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 2. 2. 2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Sela na Krasu«, na naslov Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni, – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik, – osebni dokument (fizične osebe), – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Če draži več dražiteljev, je uspeli dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Pogodba o prodaji bo sklenjena z uspelim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo izdal prodajalec po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost