Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

100. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja, stran 294.

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 20. člena in 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. redni seji sveta dne 7. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2010 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 16,28 EUR na m2 za urejene površine, ki se funkcionalno uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta skladišča, gostinski vrtovi in druge urejene nepokrite površine) ter površine za športno in rekreativno dejavnost (igrišča).
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite poslovne površine za posamezno komunalno opremo znašajo:
Individualna raba:
                     EUR/m2     delež
----------------------------------------------------------------
kanalizacijsko omrežje          2,44     (15%)
vodovodno omrežje             2,44     (15%)
električno omrežje            1,63     (10%)
----------------------------------------------------------------
Skupaj:                  6,52     (40%)
Kolektivna raba:
                     EUR/m2     delež
--------------------------------------------------------------
makadamska cesta             4,88     (30%)
asfaltna prevleka             1,63     (10%)
meteorna kanalizacija           1,95     (12%)
Javna razsvetljava            1,31     (8%)
--------------------------------------------------------------
Skupaj:                  9,76     (60%)
III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje.
b) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost,
– KN = 0,20 za športno in rekreativno dejavnost.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijo se upošteva Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 106/08).
Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod se upošteva Sklep o določitvi sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni vodovod (Uradni list RS, št. 27/99).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 351-7/2009
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost