Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 419-5/2010 Ob-1004/10 , Stran 47
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih organizacij iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, katerih vsebina vključuje predvsem: – organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti .), – organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, – skrb za spomenike in spominska obeležja, – domoljubno vzgojo in ozaveščanje. Javni razpis ni namenjen izvajalcem, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 2. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo status veteranske organizacije najmanj eno leto in delujejo najmanj eno leto; – imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica; – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje; – imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane; – imajo najmanj 20% članstva z območja Mestne občine Nova Gorica; – imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa; – imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa; – imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 30% vrednosti prijavljenega programa; – svoje delo opravljajo na neprofitni osnovi; – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine, če so bile stranka z mestno občino; – prijavljajo program, ki je predmet tega razpisa; – vlogi prilagajo vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bomo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji. 3. Višina finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, znaša 24.200,00 €. 4. Rok za izvedbo programov in poraba dodeljenih sredstev: programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. 12. 2010. 5. Merila in kriteriji za vrednotenje prijav: vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: a) število članov s prebivališčem na območju mestne občine; b) program dela: – kvaliteta, – obseg; c) organizacija prireditev (organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti, npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice, ... ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb): – občinski in medobčinski nivo, – republiški nivo; d) status društva, ki deluje v javnem interesu. 6. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Urada direktorja Mestne občine Nova Gorica (soba 8/I) ter na spletni strani, http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis Veterani 2010 – Ne odpiraj«. 8. Rok za prijavo na razpis je do 15. 2. 2010, do 14. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (15. 2. 2010, do 14. ure) prispe na naslov Mestne občine Nova Gorica oziroma je vložena v sprejemni pisarni (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. 8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. 9. Dodatne informacije lahko dobite v Uradu direktorja Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-129 (Milena Filipčič).

AAA Zlata odličnost