Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 430-124/2009/2 Ob-8632/09 , Stran 37
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud za industrijske raziskave v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka. 3. Pogoji sodelovanja Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave. Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodne objave izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja en slovenski prijavitelj (kot koordinator ali partner) mora le-ta biti podjetje, – če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), mora eden izmed njih biti podjetje, drugi partner pa je lahko raziskovalno razvojna organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji, – čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev, rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta. – Če je slovenski prijavitelj podjetje, ima le-to lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne projekte, kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni/koordinator ali kot partner. – Če je slovenski prijavitelj raziskovalno-razvojna organizacija ima lahko: – univerza: posamezna katedra ima lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte, – inštitut: posamezni raziskovalni odsek ima lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte, – posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora najmanj 70% dela na projektu opraviti sam. Za vse člane konzorcija mora veljati, da: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, – niso za isti namen, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov, oziroma skupina višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči, – nimajo neporavnanih obveznosti do države, – niso bili na dan 31.12. v letu objave javnega razpisa za podelitev državnih pomoči v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 126/07). Za določitev malega in srednje velikega podjetja (MSP), se uporablja opredelitev MSP Evropske komisije, ki je začela veljati 1. januarja 2005. Vodnik za uporabnike je dostopen preko povezave http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm. Ta opredelitev tudi določa upravičenost za sofinanciranje nepovezanih podjetij, ki ne smejo biti partnerska in povezana. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva projekt zavrne. V primeru, ko je projekt zavrnjen ali zavržen, sme prijavitelj isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno vložiti šele v naslednjem koledarskem letu. Prejemnik je med in po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu tehnološkega razvoja dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član komisije ali nacionalni projektni koordiantor za potrebe sekretariata iniciative Eureka ter sam sekretariat Eureka. Za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka. Kadar se velika podjetja prijavijo za državno pomoč, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer ne bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki kot so povečanje vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti, razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu podjetja. 4. Okvirna višina sredstev Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 5687, konto 4102 in 4133, v letu 2010 predvidenih 1.000.000,00 EUR. Končna višina sredstev za ostala leta, ko projekt poteka je okvirno 1.000.000,00 EUR letno, bo pa bo odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvideni v prihajajočih proračunih. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 75.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v projektu. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za porabo sredstev so leta 2010, 2011, 2012 in 2013 oziroma do leta časa trajanja projekta, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi kot datum zaključka projekta, ki ne sme biti daljši od 36 mesecev. 6. Postopek razpisa 6.1 Način prijave in razpisni roki Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Roki za oddajo vlog na javni razpis v letu 2010 so naslednji: 22. februar, 4. maj, 7. september. do 12. ure. Datumi se navezujejo na posamezna uradna zasedanja Visokih predstavnikov Eureke. Datume mednarodnih zasedanj in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si), na uradni spletni strani programa Eureka (www.eurekanetwork.org) ali vam jih posreduje nacionalni projektni kordinator (NPC). Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Prijavo mora v skladu z navodili iz Razpisne dokumentacije dostaviti v zapečatenem ovitku na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan objavljenega datuma za oddajo vlog, do 12. ure, ne glede na način dostave. Na zapečatenem ovitku mora biti vidno označeno »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA«. 6.2 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC). Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev. Vloge, ki niso pravilno označene, se zavržejo. Vloge, ki niso prispele pravočasno, se pusti zaprte za naslednje odpiranje v okviru javnega razpisa oziroma se vlogo zavrže, če prispe prepozno na zadnji datum za oddajo vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo nacionalnih pogojev, pa se zavrne. Strokovna komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali, se zavrže. 6.3 Ocenjevanje, merila in izbira Ocenjuje se tako vloge, ki so bile poslane zaradi sofinanciranja, kakor tudi vloge, v katerih prijavitelj ne želi sofinanciranja in želi samo sodelovanje v projektu. Ne glede na to, za kaj se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa. Vsako prispelo vlogo, kateri je bila ugotovljena popolnost, ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem ali izračunane na podlagi formule, če je ta pri posameznem merilu navedena v razpisni dokumentaciji. Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list. Kolikor se ocena razlikuje za več kot 20 odstotkov vlogo oceni še dodatni ocenjevalec, ki je praviloma član komisije. Če ni član komisije, se ga imenuje v dodatku k tem sklepu. Končna ocena se oblikuje na osnovi povprečja dveh ocen, oziroma v primeru tretje ocene se ocena oblikuje na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. Prispele vloge, ki bodo ustrezale mednarodnim pogojem programa Eureka in pravilom tega javnega razpisa bodo dane v ocenjevanje strokovni komisiji, ki ocenjuje v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo po spodnjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Meja, nad katero velja vloga za pozitivno ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se v primeru potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka sofinancira s strani ministrstva. V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem od kasnejših zasedanj, ker tuji partner še ni dobil potrditve projekta, lahko slovenski prijavitelj zaprosi za časovno podaljšanje roka trajanja projekta za obdobje zamude potrditve projekta, kar pa ne vpliva na višino sofinanciranja s strani ministrstva. Obdobje, ki mine od v vlogi zapisanega začetka projekta do kasnejšega dneva potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureke, ne more biti sofinancirano. 6.4 Upravičeni stroški Upravičeni stroški, v skladu z dopolnjenim Programom za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2013, z dne 3. 4. 2008, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, v višini do 50% za mala, srednja in velika podjetja ter raziskovalno razvojne organizacije v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, in sicer: – stroški osebja (raziskovalci, razvojniki, tehniki) – stroški instrumentov in opreme (le amortizacija) – stroški stavb in zemljišča – stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt v vsakem obdobju poročanja – režijski stroški – in drugi operativni stroški, ki ne smejo presegati 20% prvih 4 alinej v vsakem obdobju poročanja. 6.5 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja Višina sofinanciranja za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu upošteva sorazmerni delež za tekoče leto od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu potrditve projekta, do v vlogi zapisanega dneva zaključka projekta. Sofinancira se projekte v višini do 50% vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 75.000,00 EUR letno na projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje, glede na njihov medsebojni delež v projektu. Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje ocenjenega projekta posameznega razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi velikega števila prijavljenih projektov, projekti ostali brez sofinanciranja, se sredstva za sofinanciranje projektov lahko povečajo v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, ali pa se prijavitelj odloči za samofinanciranje. V primeru neporabe sredstev dodeljenih s strani ministrstva do 30. oktobra vsako leto, prijavitelj ni upravičen do prenosa neporabljenih sredstev v prihodnje leto. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. 7. Obveščanje o izboru Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije ministrstva sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa. II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec A – obrazec za prijavo projekta, Obrazec B – prijavni obrazec »Project proposal form«, Obrazec C – obrazec povzetka projekta, Obrazec D – obrazec PDF, Obrazec E – izjava o strinjajnju z razpisnimi pogoji, Obrazec F – vzorčna pogodba). III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na projektu). IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za sofinanciranje V. Ocenjevalni list: razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani, www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri nacionalnem projektnem koordinatorju (NPC): Petra Žagar, petra.zagar@gov.si.

AAA Zlata odličnost