Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

101. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja, stran 295.

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 20. člena ter 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00 in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. redni seji sveta dne 7. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2010 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 114,11 EUR na m2 stavbišča.
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča za posamezno komunalno opremo znašajo:
Individualna raba:
                     EUR/ m2    delež
-------------------------------------------------------------
Kanalizacijsko omrežje          18,25    (16%)
vodovodno omrežje             11,42    (10%)
električno omrežje            11,42    (10%)
telefonsko omrežje             4,56     (4%)
-------------------------------------------------------------
Skupaj:                  45,65    (40%)
Kolektivna raba:
                     EUR/ m2    delež
-------------------------------------------------------------
makadamska cesta             34,23    (30%)
asfaltna prevleka             11,42    (10%)
meteorna kanalizacija           13,68    (12%)
javna razsvetljava             9,13     (8%)
-------------------------------------------------------------
Skupaj:                  68,46    (60%)
III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje.
b) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oziroma stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijo se upošteva Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 106/08).
Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod se upošteva Sklep o določitvi sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni vodovod (Uradni list RS, št. 27/99).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 351-7/2009
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost