Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

108. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«, stran 302.

Na podlagi 19. člena Odloka o delovnem področju občinske uprave Občine Postojna (Uradni list RS, št. 29/07 in 48/09), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 55/99), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Pivka (Uradni list RS, št. 57/95, 27/96 in 91/99), 19. člena Odloka o delovnem področju občinske uprave Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 92/00) in 13. člena Odloka o organizaciji občinske uprave Občine Bloke (Uradni list RS, št. 14/99 in 48/02) so Občinski svet Občine Postojna dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Cerknica dne 29. 10. 2009, Občinski svet Občine Pivka dne 11. 11. 2009, Občinski svet Občine Loška dolina dne 17. 12. 2009 in Občinski svet Občine Bloke dne 29. 10. 2009 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Postojna, Občina Cerknica, Občina Pivka, Občina Loška dolina in Občina Bloke ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v notranjem krogu pa imena občin ustanoviteljic: Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina, Bloke.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer: naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva in je organizirana kot enovit organ.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Postojni, Ljubljanska cesta št. 2, 6230 Postojna.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga del tega odloka in so objavljeni v uradnih glasilih in na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal tajnik občine oziroma direktor občinske uprave.
9. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Postojna.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastila županov občin soustanoviteljic izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Postojna 40,86%
– Občina Cerknica 29,12%
– Občina Pivka 15,78%
– Občina Loška dolina 10,07%
– Občina Bloke 4,17%.
Skupaj: 100%.
13. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v upravnih prostorih na naslovu Ljubljanska cesta 2 v Postojni.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
14. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Postojna. Ostale občine so dolžne kriti te stroške v skladu z 12. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
(3) O izstopu iz skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin soustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno upravo ter tudi določijo delež stroškov za morebitne presežne javne uslužbence.
(4) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 16. člena tega odloka.
(5) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(6) Po izstopu ali pristopu občine morajo vse občine ustanoviteljice sprejeti nov odlok, s katerim se določijo nova razmerja. Nov odlok o ustanovitvi skupne uprave se uveljavi z novim proračunskim letom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi, če ni drugače določeno.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni list RS, št. 108/07).
Št. 007-18/2009
Postojna, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.
Pivka, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
Loška dolina, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l.r.
Bloke, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
  POSEBNA PRILOGA

  1. Zakon o prekrških
  2. Zakon o inšpekcijskem nadzoru
  3. Zakon o občinskem redarstvu
  4. Zakon o lokalni samoupravi
  5. Zakon o varnosti v cestnem prometu
  6. Zakon o javnem redu in miru
  7. OBČINA POSTOJNA
  – Odlok o občinskih cestah
  – Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini
Postojna
  – Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Postojna
  – Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna
  – Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
  – Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna
  – Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna
  – Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine
Postojna
  – Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov in
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda
  – Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna
  – Odlok o zaščitnem območju vodnega izvira Malni in vodnega
zajetja pri Planini pri Rakeku
  – Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
  – Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
  – Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Postojna
  – Odlok o javnem redu in miru v Občini Postojna
  – Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Postojna
  – Odlok o simbolih Občine Postojna
  – Odlok o oglaševanju v Občini Postojna
  – Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov
in naprav
  – Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času
volilne kampanje na območju Občine Postojna
  – Odlok o turistični taksi v Občini Postojna
  – Odlok o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni in
odkopni material za območje Občine Postojna
  – Odlok o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in
naselij v Občini Postojna
  – Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Postojna
  – Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na
območju Občine Postojna
  – Odlok o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja,
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna.
  8. OBČINA CERKNICA
  – Odlok o občinskih cestah
  – Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Cerknica
  – Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
  – Odlok o javnem redu in miru v Občini Cerknica
  – Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju
pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica
  – Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
  – Odlok o občinskih taksah v Občini Cerknica
  – Odlok o taborjenju v Občini Cerknica
  – Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica
  – Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne
znamenitosti
  – Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica.
  9. OBČINA PIVKA
  – Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
  – Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka
  – Odlok o ureditvi prostora z neprometnimi znaki na območju
Občine Pivka
  – Odlok o komunalnih taksah
  – Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka
  – Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč
  – Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
  – Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Pivka
  – Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in
pogrebne dejavnosti
  – Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka
  – Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
  – Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest
  – Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
  – Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanja pokopališč
  – Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga
zunaj prodajaln na območju Občine Pivka
  – Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka.
  10. OBČINA LOŠKA DOLINA
  – Odlok o občinskih cestah
  – Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška
dolina
  – Odlok o varstvu gozdov pred požari
  – Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
  – Odlok o taborjenju v Občini Loška dolina
  – Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loška
dolina
  – Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Loška dolina.
  11. OBČINA BLOKE
  – Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Bloke
  – Odlok o grbu in zastavi Občine Bloke
  – Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke
  – Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na
območju Občine Bloke
  – Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Bloke
  – Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Bloke
  – Odlok o občinskih cestah
  – Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Bloke
  – Odlok o turistični taksi v Občini Bloke.

AAA Zlata odličnost