Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Ob-1015/10 , Stran 62
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. II. Predmet prodaje Poslovna stavba na naslovu Sestranska vas 21, 4224 Gorenja vas (parc. št. 531/5, v izmeri 1.360 m2, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, parc. št. 531/8, v izmeri 3.222 m2, obe nepremičnini sta vpisani v vl. št. 367, k.o. Gorenja vas. Prodajata se obe nepremičnini skupaj, ker predstavljata funkcionalno povezano celoto. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, nepremičnini sta komunalno opremljeni. Del poslovne stavbe in zemljišča je do 2. 5. 2010 obremenjen z najemnim razmerjem. Namembnost navedenih nepremičnin in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz prostorskih aktov, ki so na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane pri spodaj navedeni kontaktni osebi. III. Izklicna cena Izklicna cena za obe nepremičnini skupaj znaša 178.200,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%). Davek na promet z nepremičninami in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec. IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. V. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Gorenja vas - Poljane, številka 01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 601. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. VI. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletnih straneh občine, – poslovni načrt s predstavitvijo razvoja dejavnosti ponudnika na nepremičninah, ki sta predmet prodaje, z naslednjo vsebino: opis investicije, vzrokov zanjo, finančna konstrukcija investicije (viri financiranja in predvidena uporaba virov), časovni plan investicije, trenutno stanje zaposlenih delavcev ter načrt zaposlovanja novih delavcev, vpliv investicije na poslovanje podjetja. Če Poslovni načrt ne bo izkazoval izpolnjevanja vseh obveznosti iz drugega odstavka VII. točke tega javnega poziva, se bo ponudba štela za neustrezno. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno. VII. Dodatni pogoji prodaje – nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo, – Občina Gorenja vas - Poljane lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena, – izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega poziva. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano varščino, – celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR prodajalca, Občine Gorenja vas - Poljane, – dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu (Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji, kot jo Občina Gorenja vas - Poljane prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez obresti). Občina Gorenja vas - Poljane bo lahko to odkupno pravico uveljavljala v 10 letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi. V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine, – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale, – zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti: – da bo na kupljeni lokaciji opravljal poslovno dejavnost ter da bo v ta namen v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe zaposlil ali prezaposlil vsaj 10 delavcev za polni delovni čas za obdobje vsaj petih let, – da bo v petih letih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe v nepremičnine iz II. točke oziroma v opremo, ki se bo nahajala v njih, nepovratno investiral sredstva v minimalni višini 1.000.000,00 EUR, – da bo sam nosil vse stroške, povezane z morebitno adaptacijo kupljenih prostorov (npr. stroški rušenja, gradnje, pridobivanja soglasij in dovoljenj itd.). Obveznosti iz te točke so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova kršitev je podlaga za odstop prodajalca od te pogodbe. VIII. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 25. 1. 2010, do 10. ure, na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 25. 1. 2010, ob 12.30, v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost