Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 610-0001/2010 Ob-8639/09 , Stran 44
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske ter knjižno-založniške dejavnosti. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – kulturna društva za izvajanje programov na področju kulture s sedežem v Občini Sevnica, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti, – da imajo zagotovljene redne vaje, – dokazilo o urejeni evidenci in članstvu (velja samo za kulturna društva – izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence o članstvu), – resorne občinske zveze, če so izvajalci programa, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica, – da bo projekt ali program izveden v letu 2010, – da je priložen potrjen vzorec pogodbe, – da posredujejo resnične in ne zavajajoče podatke. 4. Vrednost razpisa: 45.123,74 EUR. 5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05 – UPB, 14/07, 119/07) in je sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji), – s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), – kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji), – kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture), – sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze). Prijave na razpis morajo biti popolne. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 15. februarja 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 15. 2. 2010 (datum poštnega žiga na dan 15. 2. 2010). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2010« na prednji strani. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 17. februarja 2010, v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ali ne bodo popolne, ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom v skladu s 116. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02). 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2010. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 15. 1. 2010 do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 12. Dodatne informacije in pojasnila: Rok Petančič, tel. 07/81-61-075 ali 051/680-289, e-mail: rok.petancic@kstm.si, v času od 8. do 15. ure.

AAA Zlata odličnost