Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 478-0003/2009-6 Ob-1014/10 , Stran 61
1. Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. 2. Predmet prodaje je stanovanjski prostor št. 1091-125-3 v 1. in 2. etaži v izmeri 41,15 m2 kot podvložek št. 400/3, znotraj stavbe z identifikacijsko številko 1091-125, parc. št. 1095/30, vpisana pri vložni številki 400, k.o. Hudinja (1091) na naslovu Rogla 54, Rogla. To je garsonjera v vikend hišici znotraj območja RTC Rogla. Objekt je klasične masivne zgradbe, etažnost P+M. Objekt je delno zidan s kamnom, delno je izdelan kot lesena brunarica. Vhod ima v nivoju pritličja. Garsonjero tvori v pritličju bivalni prostor s kuhinjsko nišo, kopalnico, skupnim vhodnim prostorom in skupno odstavo, v mansardi je spalnica, iz bivalnega prostora je izhod na skupni leseni zunanji podest. Omenjena garsonjera je ena od treh garsonjer objekta, ki je bil izgrajen leta 1987. Izhodiščna cena je 58.089,93 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po načelu »videno – kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi prodajalka, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec. 4. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine. 5. Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije in ki v roku podajo pravilne ponudbe. 6. Ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Apartma Rogla«. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Vitanje ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje ime/naziv in naslov/sedež. Odpiranje ponudb bo v petek, 29. 1. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi občine na naslovu: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena. 7. Rok za oddajo ponudbe je petek, 29. 1. 2010, do 11.30. Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Vitanje najkasneje do 29. 1. 2010 do 11.30, ne glede na vrsto dospetja. 8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Kontaktna oseba za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini je Srečko Fijavž, Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, e-pošta: srecko.fijavz@vitanje.si ali po tel. 03/757-43-55. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen v torek, 26. januarja 2010, ob 12. uri na lokaciji nepremičnine. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani Občine Vitanje: www.vitanje.si.

AAA Zlata odličnost