Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

Št. 340-3/2009 Ob-8670/09 , Stran 60
I. Prodajalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet prodaje: predmet prodaje je les na kamionski poti ob oddelku 14 gozda Panovec, ki bo posekan v času od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010. Količina lesa je ca. 382,92 m3 bruto, od tega 148,39 m3 iglavcev in 234,53 m3 listavcev. Odkazanih je 1363 dreves. Pred oddajo ponudbe je možen ogled odkazanih dreves na panjih. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 1. Registrirana dejavnost: ponudnik mora biti skladno z veljavnimi predpisi registriran za izvajanje prometa z lesom ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 2. Ponudniki morajo do zaključka razpisa vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na TRR Mestne občine Nova Gorica št.: 01284-0100014022. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne. 3. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge: – registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti si priskrbi prodajalec sam, lahko pa ga predloži tudi ponudniki, če želi (izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje); – izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave: Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini kupnine za les, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 15. 3. 2010; izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in prodaje; – potrdilo o plačilu varščine; – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe. 4. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v petnajstih dneh od prejema poziva prodajalca, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik ponudbo umaknil. Prodajalec ima v tem primeru pravico odstopiti od podpisa pogodbe in obdržati varščino. 5. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 10.937,00 EUR (13.124,40 EUR z vključenim DDV). 6. Prodajalec lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi. 7. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija, ki vodi postopek, pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. IV. Pogoji prodaje 1. Les se prodaja s kamionske poti v bližini oddelka 14 gozda Panovec. 2. Stroške nakladanja lesa in druge morebitne stroške nosi kupec. 3. Izvajalec sečnje bo kupca pred začetkom sečnje obvestil o terminskem planu sečnje. 4. Les mora biti odpeljan s kamionske poti najkasneje do 15. 4. 2010. 5. Po odvozu lesa mora kupec mesto skladiščenja postaviti v prvotno stanje. 6. Kupec mora kupnino po pogodbi poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V. Postopek izbire ponudnika 1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan. 2. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 1. 2010, ob 14. uri, v Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje. 3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 4. Ponudbe se ocenijo na podlagi meril. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve. VI. Merila Pravočasne in popolne ponudbe bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. VII. Razpisna dokumentacija, informacije: Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ter na oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 28 ali 29, in sicer vsak dan, od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 16. Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja na elektronski naslov: zdenka.kompare@nova-gorica.si. 4. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe Ponudba ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo lesa«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 25. 1. 2010, do 12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do 25. 1. 2010, do 12. ure, prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti